Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Στατιστικής Νόμος του 2000.