Αρμοδιότητες Στατιστικής Υπηρεσίας

3.-(1) Η Στατιστική Υπηρεσία εφαρμόζει τα προγράμματα στατιστικών δραστηριοτήτων, διεξάγει όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο έρευνες και ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της χορηγείται από τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), έρευνα αναφορικά με ειδικό θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα οποιουδήποτε υπουργείου ή υπηρεσίας της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας ή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου, μπορεί να διεξαχθεί από το εν λόγω υπουργείο ή υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, αφού ενημερωθεί προηγουμένως ο Διευθυντής και αφού τηρηθούν οι διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9.

(3) Η Στατιστική Υπηρεσία φροντίζει για τη διάδοση των στατιστικών που παράγονται από αυτή.