Θέματα αναφορικά με τα οποία δύναται να διεξαχθεί έρευνα

4. Έρευνα δύναται να διεξαχθεί αναφορικά με οποιοδήποτε οικονομικό, δημογραφικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό θέμα.