Σύσταση Στατιστικού Συμβουλίου

5.-(1) Ιδρύεται Στατιστικό Συμβούλιο, που συνίσταται από τον Πρόεδρο και δέκα άλλα μέλη, ως ακολούθως:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο του~

(β) το Γενικό Διευθυντή του Γραφείου Προγραμματισμού ή εκπρόσωπο του~

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο του~

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του~

(ε) το Διευθυντή της Στατιστικής Υπηρεσίας~

(στ) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Τράπεζας~

(ζ) δύο εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων~

(η) δύο εκπροσώπους των συντεχνιακών οργανώσεων~

(θ) έναν ακαδημαϊκό, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(2) Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη του στατιστικού συμβουλίου είναι πρόσωπα που έχουν γνώσεις, πείρα ή ασχολούνται με θέματα στατιστικής.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο και τα άλλα μέλη του Στατιστικού Συμβουλίου.

(4) Η θητεία των μελών του Στατιστικού Συμβουλίου, εκτός από τα ως εκ της θέσης τους μέλη (ex officio), είναι πενταετής και αρχίζει από το διορισμό τους, μπορούν όμως να επαναδιοριστούν αμέσως μετά την πάροδο της περιόδου αυτής:

Νοείται ότι, εφόσον το Υπουργικό Συμβούλιο το κρίνει σκόπιμο, μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί το διορισμό κάθε τέτοιου μέλους.

(5) Μέλος του Στατιστικού Συμβουλίου το οποίο δεν ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, μπορεί να παραιτηθεί οποτεδήποτε από τη θέση του, κοινοποιώντας γραπτώς στο Υπουργικό Συμβούλιο την απόφαση του.

(6) Οι εξουσίες του Στατιστικού Συμβουλίου ασκούνται, ακόμα και σε περίπτωση χήρευσης οποιασδήποτε θέσης, από τα μέλη του.

(7) Το Στατιστικό Συμβούλιο εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας του.