Αρμοδιότητες Στατιστικού Συμβουλίου

6.-(1) Το Στατιστικό Συμβούλιο παρέχει συμβουλές ως προς την ετοιμασία και εφαρμογή των προγραμμάτων των στατιστικών δραστηριοτήτων.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), το Στατιστικό Συμβούλιο-

(α) Δίνει τη γνώμη του και υποβάλλει εισηγήσεις κατά την ετοιμασία των προγραμμάτων των στατιστικών δραστηριοτήτων~

(β) παρακολουθεί, αξιολογεί και δίνει συμβουλές ως προς τον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων~

(γ) υποβάλλει εισηγήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων.