Προγράμματα στατιστικών δραστηριοτήτων

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 15, η Στατιστική Υπηρεσία καταρτίζει πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται οι έρευνες ή εργασίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της χρονικής αυτής περιόδου, το οποίο υποβάλλεται στο Στατιστικό Συμβούλιο.

(2) Στο πενταετές πρόγραμμα αναφέρονται, σε σχέση με κάθε έρευνα ή εργασία, ο σκοπός και η γενική περιγραφή της, το υπολογιζόμενο κόστος και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των αποτελεσμάτων της έρευνας ή εργασίας.

(3) Το πενταετές πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Η Στατιστική Υπηρεσία ετοιμάζει επίσης ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνονται εκείνες από τις έρευνες ή εργασίες που αναφέρονται στο πενταετές πρόγραμμα, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους.

(5) Το πενταετές και το ετήσιο πρόγραμμα στατιστικών δραστηριοτήτων καταρτίζονται μέχρι το τέλος Μαϊου κάθε πέμπτου χρόνου και κάθε χρόνου αντίστοιχα, πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται.

(6) Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί, σε έκτακτες ή απρόβλεπτες περιπτώσεις, να προβεί στη διεξαγωγή έρευνας ή εργασίας που δεν περιλαμβάνεται στο πενταετές πρόγραμμα:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν έρευνα ή εργασία που περιλαμβάνεται στο πενταετές πρόγραμμα.