Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτες

8. Η Στατιστική Υπηρεσία μπορεί να αναθέτει τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας ή μέρος έρευνας ή εργασίας σε σχέση με έρευνα, σε ιδιώτη, με τη σύναψη σύμβασης δημοσίου, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμου.