Υιοθέτηση ταξινομήσεων

9.-(1) Για ικανοποίηση των αναγκών της, η Στατιστική Υπηρεσία κοινοποιεί στα υπουργεία ή υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ενημερωτικά έντυπα στα οποία παρατίθενται τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες στατιστικές απαιτήσεις της.

(2) Τα υπουργεία και οι υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου οφείλουν-

(α) Κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε έρευνας ή εργασίας βάσει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, να τηρούν τις αρχές που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 12~

(β) να χρησιμοποιούν τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία~

(γ) πριν από τον καταρτισμό ή τροποποίηση υφιστάμενων συστημάτων μηχανογράφησης, να ενημερώνουν σχετικά τη Στατιστική Υπηρεσία και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες της Στατιστικής Υπηρεσίας, όπως αυτές τους κοινοποιούνται από καιρού εις καιρό.