Πρόσβαση της Στατιστικής Υπηρεσίας σε αρχεία

10.-(1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, η Στατιστική Υπηρεσία έχει δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στα διοικητικά αρχεία υπουργείων και υπηρεσιών της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, στο μέτρο που τα δεδομένα που θα συλλεγούν είναι αναγκαία για την παραγωγή στατιστικών.

(2) Επιπρόσθετα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα υπουργεία, οι υπηρεσίες της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου έχουν υποχρέωση να παρέχουν στη Στατιστική Υπηρεσία οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που είναι αναγκαία ή που θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στατιστικών.

(3) Τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται από τη Στατιστική Υπηρεσία από τις πιο πάνω αναφερόμενες πηγές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή στατιστικών που αφορούν οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 4.