Συλλογή στοιχείων

11.-(1)(α) Oποιοσδήποτε λειτουργός της Στατιστικής Υπηρεσίας~ ή

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτή~ ή

(γ) οποιοσδήποτε λειτουργός υπουργείου ή υπηρεσίας της κυβερνήσεως της Δημοκρατίας~ ή

(δ) οποιοσδήποτε λειτουργός νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου,

έχει εξουσία να ζητά από οποιοδήποτε πρόσωπο την παροχή δεδομένων για τους σκοπούς έρευνας ή εργασίας που διεξάγεται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οι λειτουργοί ή τα άλλα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οφείλουν να πληροφορούν το πρόσωπο από το οποίο ζητείται η παροχή δεδομένων, για τη διεξαγωγή έρευνας ή εργασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου, για το σκοπό της έρευνας ή εργασίας, για το στατιστικό απόρρητο και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση άρνησης παροχής δεδομένων ή παροχής ψευδών, ελλιπών ή ανακριβών δεδομένων.

(3) Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται να παράσχει δεδομένα ή παρέχει ψευδή, ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή και στις δύο αυτές ποινές.