Αρχές, αυτονομία και καθήκοντα της Στατιστικής Υπηρεσίας

12.-(1) Για την εξασφάλιση της όσο το δυνατό καλύτερης ποιότητας στατιστικών, η οργάνωση και εφαρμογή των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων της Στατιστικής Υπηρεσίας διέπονται από τις αρχές της καταλληλότητας, αμεροληψίας, αξιοπιστίας, διαφάνειας και του στατιστικού απορρήτου.

(2) Για το σκοπό αυτό-

(α) Η Στατιστική Υπηρεσία διατηρεί την αυτονομία της σε τεχνικά θέματα και έχει την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της μεθοδολογίας, τεχνικής, ορισμών και διαδικασιών για την υλοποίηση των προγραμμάτων στατιστικών δραστηριοτήτων που καταρτίζονται με βάση το άρθρο 7~

(β) η Στατιστική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του χρόνου και τρόπου διάδοσης των αποτελεσμάτων των ερευνών ή εργασιών της κατά τρόπο ώστε όλοι οι χρήστες να έχουν ίση και ταυτόχρονη πρόσβαση σ’ αυτα~

(γ) η παραγωγή των στατιστικών με βάση τα δεδομένα που συλλέγει η Στατιστική Υπηρεσία μέσω των ερευνών ή εργασιών της πρέπει να αντανακλά όσο το δυνατό πιο πιστά την πραγματικότητα που πρέπει να αντιπροσωπεύουν και να ικανοποιούν το σκοπό ή τις ανάγκες, όπως καθορίζονται στο πενταετές πρόγραμμα~

(δ) η συλλογή δεδομένων πρέπει να περιορίζεται στο απόλυτα αναγκαίο, κατά την κρίση της Στατιστικής Υπηρεσίας, για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων~

(ε) κατά τη διενέργεια των ερευνών ή εργασιών της, η Στατιστική Υπηρεσία αποφασίζει για τις πηγές πληροφόρησης που θα χρησιμοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα, εγκαιρότητα και το κόστος αφενός, και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των προσώπων από τα οποία ζητούνται οι πληροφορίες, αφετέρου~

(στ) τα δεδομένα που συλλέγονται για την παραγωγή στατιστικών χρησιμοποιούνται από τη Στατιστική Υπηρεσία μόνο για στατιστικούς σκοπούς, εκτός αν τα πρόσωπα που έδωσαν τα δεδομένα αυτά έχουν συγκατατεθεί όπως αυτά χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς.