ΜΕΡΟΣ V ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Πρύτανης

14.-(1)(α) Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου εκλέγεται από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Ιατρικής Σχολής, σε συνεδρία που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.

(β) Ο χρόνος σύγκλησης της, κατά την παράγραφο (α), συνεδρίας και η διαδικασία για την εκλογή του Πρύτανη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα δύνανται να καθορίζονται με Κανονισμούς.

(2) Ο Πρύτανης εκλέγεται μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(3)(α)Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β), η θητεία του Πρύτανη είναι τετραετής, με δυνατότητα μιας   μόνον επανεκλογής.

(β)Ο χρόνος έναρξης της θητείας του Πρύτανη δύναται να καθορίζεται με Κανονισμούς.».

(4) Ο Πρύτανης είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου, έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών του, προϊσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Συγκλήτου, και είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Αντιπρυτάνεις

15.—(1) Μετά από την εκλογή του Πρύτανη, στην ίδια συνεδρία, τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Ιατρικής Σχολής εκλέγουν επίσης, μεταξύ των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, και δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου.

(2) Η θητεία των Αντιπρυτάνεων είναι τετραετής με δυνατότητα μίας επανεκλογής.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Πρύτανη, ή σε περίπτωση χηρείας της θέσης του Πρύτανη, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Πρύτανη, ασκεί ο Αντιπρύτανης που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου στη βαθμίδα του Καθηγητή και σε περίπτωση αδυναμίας αυτού ο έτερος Αντιπρύτανης, αν δε και αυτός αδυνατεί, το μέλος της Συγκλήτου που είναι ο αρχαιότερος στην υπηρεσία του Πανεπιστημίου Καθηγητής.

(4) Σε περίπτωση πρόωρης κένωσης της θέσης των Αντιπρυτάνεων, εφαρμόζονται αναφορικά με την εκλογή, τη θητεία και τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου και οι διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Συμμετοχή στις εκλογές πρυτανικών αρχών μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων

15Α. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν και τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των μη αυτονομημένων τμημάτων του Πανεπιστημίου.

Συμμετοχή Διοικητικού Προσωπικού για την εκλογή πρυτανικών αρχών

15Β. Στις εκλογές για ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15, αντίστοιχα, μετέχουν μέλη του Διοικητικού Προσωπικού με αριθμό εκπροσώπων ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί προς το 6% του συνόλου των ακαδημαϊκών εκλεκτόρων.

Συμμετοχή εκπροσώπων φοιτητών στις εκλογές πρυτανικών αρχών

15Γ. [Διαγράφηκε]
Πρυτανικό Συμβούλιο

15Δ.—(1) Υφίσταται Πρυτανικό Συμβούλιο που αποτελείται από—

(α) Τον Πρύτανη·

(β) τους δύο Αντιπρυτάνεις· και

(γ) το Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

(2) Πρόεδρος του Πρυτανικού Συμβουλίου είναι ο Πρύτανης.

(3) Το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα θέματα και οι οποίες του παρέχονται από—

(α) Τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση του Πρύτανη· ή

(β) το Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου.

Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας

16.-(1)Σε κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου εκλέγονται Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας μεταξύ των Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών από τα μέλη των Συμβουλίων των Τμημάτων της Σχολής:

Νοείται ότι ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής εκλέγονται μεταξύ των Καθηγητών της Σχολής, από τα μέλη του Συμβουλίου Τομέων της Σχολής.

Νοείται περαιτέρω ότι, ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εκλέγονται όπως προβλέπεται στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Λειτουργία Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών) Κανονισμούς.

(2)Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι τριετής, με δυνατότητα μιας επανεκλογής.

(3)Ο Κοσμήτορας ετοιμάζει τον προϋπολογισμό της οικείας Σχολής, καταρτίζει τα ακαδημαϊκά της προγράμματα και υποβάλλει εισηγήσεις για διορισμούς στη Σχολή.

(4)Σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητας του Κοσμήτορα ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Κοσμήτορα.

Συμβούλιο Σχολής

17.-(1) Υφίσταται σε κάθε Σχολή Συμβούλιο της Σχολής που αποτελείται από-

(α) Τον Κοσμήτορα και τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής

(β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής

(γ) δύο μέλη από κάθε Τμήμα της Σχολής τα οποία εκλέγονται από το Συμβούλιο του Τμήματος, από τα οποία το ένα τουλάχιστο να κατέχει τη θέση Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή·

(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Τμημάτων της Σχολής:

Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε μη αυτονομημένου Τμήματος της Σχολής, κάθε τέτοιο μη αυτονομημένο Τμήμα εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Σχολής με τον Προσωρινό Πρόεδρο του και ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού του εν λόγω Τμήματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση της Ιατρικής Σχολής το Συμβούλιο της Σχολής αποτελείται από-

(i)  τον Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα ∙

(ii)  τους Συντονιστές των Τομέων της Σχολής∙

(iii) ένα μέλος από κάθε Τομέα της Σχολής το οποίο εκλέγεται μεταξύ των μελών του κάθε Τομέα και

(iv) δύο εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής.

(2)(α) Η θητεία των εκπροσώπων των Τμημάτων της Σχολής είναι διετής με δυνατότητα μιας επανεκλογής:

Νοείται ότι η θητεία των εκπροσώπων των Τομέων της Ιατρικής Σχολής είναι διετής με δυνατότητα μίας επανεκλογής.

(β) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών των Τμημάτων των Σχολών είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής:

Νοείται ότι η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής είναι διετής με δυνατότητα απεριόριστης επανεκλογής.

(3) Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί η θέση εκπροσώπου Τμήματος στο Συμβούλιο της Σχολής ή εκπροσώπου Τομέα στο Συμβούλιο της Ιατρικής Σχολής, η θέση πληρούται αμέσως, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος εκπροσώπου:

Νοείται ότι, εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως της θητείας τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής θητεία.

(4) Πρόεδρος του Συμβουλίου της Σχολής είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(5) Το Συμβούλιο της Σχολής έχει αναφορικά με τη Σχολή όλες τις αρμοδιότητες που έχει η Σύγκλητος αναφορικά με το Πανεπιστήμιο.

(6) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών της Σχολής μετέχουν στη συζήτηση ή στην ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων των θεμάτων -

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

(7) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Σχολής υπόκεινται στην έγκριση της Συγκλήτου.

Συμβούλιο Τμήματος

18.-(1) Υφίσταται για κάθε Τμήμα Σχολής Συμβούλιο του Τμήματος που αποτελείται από—

(α) Τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος· και

(β) εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος.

Νοείται ότι η αναλογία του ενός τρίτου ισχύει μέχρι ο συνολικός αριθμός των μελών του Συμβουλίου Τμήματος να ανέλθει στα σαράντα μέλη. Σε Συμβούλιο Τμήματος που αριθμεί περισσότερα από τριάντα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, οι φοιτητές εκπροσωπούνται με δέκα μέλη.

(2) Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στο Συμβούλιο του Τμήματος είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.

(3) Εκλέγονται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος από το Συμβούλιο του Τμήματος οι οποίοι θα πρέπει να είναι Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές.

(4) Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος είναι διετής, με δυνατότητα δύο επανεκλογών.

(5) Η εκλογή του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Το Συμβούλιο του Τμήματος είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(7) Ο Πρόεδρος του Τμήματος προϊσταται του Τμήματος και έχει την ευθύνη για την τρέχουσα διοίκηση του.

(8) Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής ανικανότητας του Προέδρου του Τμήματος, ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος έχει όλες τις εξουσίες και ασκεί όλα τα καθήκοντα του Προέδρου του Τμήματος.

(9) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί η θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τμήματος, η θέση πληρούται μέσα σε έξι εβδομάδες από την ημέρα που κενώθηκε, για το υπόλοιπο της θητείας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Τμήματος: Νοείται ότι, αν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεως της θητείας αυτού τότε η θητεία λογίζεται ως κανονική θητεία.

(10) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο Τμήματος μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα, που είναι ενώπιον του Συμβουλίου του Τμήματος, εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

Συμβούλιο Τομέων Ιατρικής Σχολής

18Α. - (1) Υφίσταται για την Ιατρική Σχολή  Συμβούλιο Τομέων της Σχολής που αποτελείται από-

(α)  τους Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες της Σχολής και

(β)  εκπροσώπους των φοιτητών της Σχολής με αριθμό ίσο προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου του ακαδημαϊκού προσωπικού της Σχολής.

(2)  Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών, στο Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι διετής με απεριόριστη δυνατότητα επανεκλογής.

(3) Πρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

(4) Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Τομέων είναι ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής.

(5) Το Συμβούλιο Τομέων της Σχολής είναι υπεύθυνο για το ερευνητικό και διδακτικό έργο της Σχολής στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου της Σχολής.

(6) Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στο Συμβούλιο Τομέων μετέχουν στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με όλα τα θέματα, που είναι ενώπιον του Συμβουλίου Τομέων, εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α)  της εκλογής, της προαγωγής ή ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικού,

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τους και

(γ) της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τομέων, νέων Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.