ΜΕΡΟΣ IV ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
Σύγκλητος

12.-(1)Υφίσταται Σύγκλητος του Πανεπιστημίου που αποτελείται από-

(α)Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

(β)τους Κοσμήτορες των Σχολών

(γ)τρεις εκπροσώπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε Σχολής που θα εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής

(δ) εκπροσώπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των Σχολών.

Νοείται ότι, τυχόν κενή θέση οποιουδήποτε μέλους της Συγκλήτου, η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί άμεσα λόγω θερινής περιόδου ή εξεταστικής περιόδου, δεν επηρεάζει τη νόμιμη συγρότησή της και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της.

(2)Πρόεδρος της Συγκλήτου είναι ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου.

(3)Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών και ο Διευθυντής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου.

(4)Τα μέλη της Συγκλήτου που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) κατέχουν τη θέση τους για περίοδο δύο χρόνων από την εκλογή τους, δύνανται όμως να επανεκλεγούν για δύο ακόμη χρόνια:

Νοείται ότι για την πρώτη σύνθεση της Συγκλήτου τα πιο πάνω μέλη μπορούν να επανεκλεγούν για δύο διετίες.

(5) Όταν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση μέλους της Συγκλήτου που εκλέγεται σύμφωνα με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), η θέση πληρούται άμεσα, για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρήσαντος μέλους.  Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επανεκλογής θεωρείται διετής θητεία.

(6)Οι εκπρόσωποι των φοιτητών του Πανεπιστημίου μετέχουν στη Σύγκλητο κατά τη συζήτηση ή την ψηφοφορία όλων των θεμάτων εξαιρουμένων των θεμάτων-

(α) της εκλογής, της προαγωγής ή της ανέλιξης του ακαδημαϊκού προσωπικούֹ

(β) του περιεχομένου των εξεταστικών δοκιμίων ή της βαθμολογίας τουςֹ· και

(γ)της δημιουργίας ή κατάργησης νέων Τμημάτων, Σχολών και Ερευνητικών Μονάδων.

Εξουσίες και καθήκοντα της Συγκλήτου

13. Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας, και ειδικότερα:

(α) Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων

(β) καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

(γ) αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο

(δ) εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση Σχολών ή Τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών

(ε) καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, σε αυτές οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες της

(στ) υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτή από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης

(ζ) ασκεί οποιαδήποτε εξουσία και εκτελεί οποιοδήποτε καθήκον που της χορηγείται ή της επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς και

(η) αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου και των Κανονισμών, ρυθμίζει τη δική της διαδικασία.