ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκρότηση Συμβουλίου

5.-(1) Υφίσταται Συμβούλιο που αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου

(β) δύο μέλη του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού που εκλέγονται από το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού

(γ) τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

(δ) τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, και που δεν μπορούν να είναι μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου

(ε) ένα μέλος που εκπροσωπεί τους φοιτητές του Πανεπιστημίου

(στ) ένα μέλος που εκπροσωπεί το διοικητικό προσωπικό, το οποίο εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού αυτού.

(2) Στις συνεδρίες του Συμβουλίου μετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.

Συμβούλιο

6.-(1) Το Συμβούλιο, αφού τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντα Νόμου, ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τον παρόντα Νόμο ή με βάση τον παρόντα Νόμο, και ειδικότερα-

(α) Έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του και ειδικότερα-

(i) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου που καλύπτει το οικονομικό έτος, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου

(ii) καθορίζει το επίπεδο μισθών και άλλων ωφελημάτων του προσωπικού του Πανεπιστημίου

(iii) κατανέμει τα κονδύλια για την κτιριακή υποδομή του Πανεπιστημίου

(β) ενεργεί σε σχέση με τις πιο πάνω υποθέσεις και περιουσία κατά τρόπο που προάγει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα και τους σκοπούς του Πανεπιστημίου

(γ) (i) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει στις απαραίτητες διαπιστωτικές πράξεις που αφορούν τις εκλογές ή προαγωγές του ακαδημαϊκού προσωπικού και να επικυρώνει τους διορισμούς και τις προαγωγές του

(ii) έχει εξουσία και αρμοδιότητα να επικυρώνει τους διορισμούς ή τις προαγωγές του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου

(δ) έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου

(ε) ασκεί κάθε άλλη εξουσία που του δίνεται με τον παρόντα ή με βάση τον παρόντα Νόμο.

Επιτροπές Συμβουλίου

6Α. Το Συμβούλιο δύναται να καταρτίζει Επιτροπές από μέλη του στις οποίες μπορεί να μεταβιβάζει, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει εκάστοτε σκόπιμο να καθορίσει, οποιεσδήποτε από τις αρμοδιότητες του.

Απαρτία και Τρόπος Λήψης Αποφάσεων

7.-(1) Απαρτία αποτελούν τόσα παρόντα μέλη του Συμβουλίου όσος είναι ο αμέσως μεγαλύτερος ακέραιος του μισού των μελών του Συμβουλίου αριθμός.

(2) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

Θητεία των Μελών του Συμβουλίου

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), τα διοριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη του Συμβουλίου υπηρετούν για περίοδο τριάντα μηνών από το διορισμό ή την εκλογή τους, μπορούν όμως να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν για ακόμα τριάντα μήνες:

Νοείται ότι η θητεία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και του εκπροσώπου των φοιτητών, διαρκεί για όσο χρόνο διατηρούν την ιδιότητα με την οποία διορίζονται στο Συμβούλιο.

(2) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (1) η θητεία των μελών του πρώτου Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Του Προέδρου και του Αντιπροέδρου η θητεία είναι τετραετής

(β) τριών μελών η θητεία είναι τριετής

(γ) τεσσάρων μελών η θητεία είναι τετραετής

(δ) τριών μελών η θητεία είναι πενταετής.

(3) Η διάρκεια της θητείας των μελών του πρώτου Συμβουλίου καθορίζεται με κλήρωση κατά την πρώτη Συνεδρία του Συμβουλίου.

(4) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του εδαφίου (6), τα μέλη του Συμβουλίου δεν μπορούν να απολυθούν παρά μόνο για τους λόγους και με τον τρόπο που απολύονται οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου.

(5) Σε περίπτωση που κενούται θέση μέλους του Συμβουλίου, τότε στη θέση του διορίζεται ή εκλέγεται άλλο πρόσωπο που κατέχει τη θέση αυτή για τόσο χρόνο όσος είναι ο χρόνος που απομένει για τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε ή εκλέγηκε. Εάν ο χρόνος που απομένει είναι πέραν του ημίσεoς της θητείας, τότε, ο χρόνος αυτός για σκοπούς επαναδιορισμού ή επανεκλογής, θεωρείται κανονική θητεία.

(6)  Μετά από την κάθε εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας του δυνάμει του άρθρου 54 του Συντάγματος, που περιλαμβάνει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβερνήσεως της Δημοκρατίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, το συντονισμό και την εποπτεία πασών των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την εποπτεία της ανήκουσας στη Δημοκρατία περιουσίας, δύναται το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο έγινε η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, να τερματίζει το διορισμό των υφιστάμενων διοριζομένων από το Υπουργικό Συμβούλιο μελών του Συμβουλίου και να διορίζει νέα μέλη꞉

Νοείται ότι το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση των διορισμένων μελών του Συμβουλίου που υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2013.

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου

9.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο διαβουλεύεται με τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και από τα τέσσερα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και από τα τρία μέλη που διορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, διορίζει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Στην περίπτωση που ο Πρόεδρος προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος θα προέρχεται από τα μέλη που έχει διορίσει η Σύγκλητος και αντίστροφα.

(2)Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και προεδρεύει των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου στις οποίες παρίσταται.

(3)Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου από οποιαδήποτε συνεδρία, ο Αντιπρόεδρος ή σε περίπτωση απουσίας του Αντιπροέδρου, μέλος του Συμβουλίου εκλεγόμενο προς τούτο, προεδρεύει της συνεδρίασης.

(4)Σε περιπτώσεις απουσίας ή ανικανότητας του Προέδρου ή σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του, ο Αντιπρόεδρος έχει όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου.

Διαφύλαξη Πράξεων του Συμβουλίου

10. Καμιά πράξη ή απόφαση του Συμβουλίου δεν είναι άκυρη ούτε και καθίσταται παράνομη λόγω ύπαρξης κενής θέσης στο Συμβούλιο ή λόγω μη διορισμού ή εκλογής οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Όλες οι πράξεις και αποφάσεις του Συμβουλίου είναι έγκυρες, ανεξάρτητα του ότι είναι δυνατόν μεταγενέστερα να αποκαλυφθεί η ύπαρξη παρατυπίας ως προς την εκλογή ή το διορισμό του μέλους του Συμβουλίου ή του προσώπου που ενεργεί ως μέλος ή του ότι τα μέλη ή οποιοδήποτε από τα μέλη του Συμβουλίου δεν ήταν ικανά να είναι μέλη του Συμβουλίου, ωσάν κάθε πρόσωπο, να είχε δεόντως εκλεγεί ή διοριστεί στο Συμβούλιο και να ήταν ικανό να είναι μέλος του.

Διαδικασία Συμβουλίου

11. Το Συμβούλιο εκδίδει κανόνες που ρυθμίζουν τον τρόπο και το χρόνο σύγκλησης των συνεδριάσεων του, τη διαδικασία κατά τις συνεδριάσεις του ή τη μη συμμετοχή μέλους του σ’ αυτές και τον τρόπο τήρησης πρακτικών.