Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αιγών Νόμος.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

"Ιδιοκτήτης περιουσίας" σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και το οποίο-

(α) είναι κύριος τουλάχιστο δέκα σκαλών γης εντός των ορίων χωριού είτε η γη αυτή είναι ή δεν είναι γραμμένη στο όνομα του προσώπου αυτού στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ή

(β) ενώ είναι κάτοικος χωριού, είναι κύριος ποιμνίου τουλάχιστον εικοσιπέντε αιγών ή είκοσι πέντε προβάτων ή κοπαδιού ανάμικτου από είκοσι πέντε αίγες και πρόβατα.

"καθορισμένο λιμάνι" σημαίνει καθορισμένο χωριό που κηρύσσεται καθορισμένο λιμάνι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5·

"καθορισμένο χωριό" σημαίνει πόλη ή χωριό που κηρύσσεται καθορισμένο χωριό βάσει των διατάξεων του άρθρου 4·

"υπεύθυνος λειτουργός" σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο για την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Μεταβολή συνόρων καθορισμένων χωριών

3.-(1) Όταν μεταβάλλονται τα σύνορα καθορισμένου χωριού-

(α) οποιαδήποτε νέα περιοχή ή γαίες που προστέθηκαν στην περιοχή ή γαίες του χωριού αυτού θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται και αποτελούν μέρος του καθορισμένου αυτού χωριού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαταγή·

(β) οποιαδήποτε περιοχή ή γαίες που αφαιρούνται από την περιοχή ή γαίες του χωριού αυτού θα παύουν να αποτελούν μέρος του καθορισμένου αυτού χωριού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαταγή.

(2) Το άρθρο αυτό θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιουνίου, 1948.

Εξουσία του Διοικητή να διατάζει ψηφοφορία

4.-(1) Αν υποβληθεί αίτηση στο Διοικητή από δέκα τουλάχιστον ιδιοκτήτες οποιουδήποτε χωριού ή αν ο Διοικητής θεωρεί ότι είναι επιθυμητό να αποκλείσει αίγες από οποιοδήποτε χωριό, ο Διοικητής δύναται να διατάξει να διεξαχθεί ψηφοφορία από τους ιδιοκτήτες περιουσίας.

(2) Για σκοπούς εξακρίβωσης των ιδιοκτητών περιουσίας του χωριού σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε διάταγμα βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, Επαρχιακός Επιθεωρητής ετοιμάζει κατάλογο των ιδιοκτητών περιουσίας και αναρτά τον κατάλογο αυτό σε περίοπτο τόπο εντός του χωριού και ο κατάλογος αυτός τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του Νόμου αυτού είναι τελικός.

(3) Ιδιοκτήτης περιουσίας του οποίου το όνομα δεν δηλώνεται στον κατάλογο αυτό δύναται, εντός ενός μηνός από την ανάρτηση του καταλόγου, να υποβάλει αίτηση στο Διοικητή για να περιληφθεί το όνομα του στον κατάλογο αυτό και ο Διοικητής δύναται να αναθεωρήσει τον κατάλογο ανάλογα και ο αναθεωρημένος κατάλογος θα είναι τελικός.

(4) Ο Διοικητής ορίζει την ώρα και την ημέρα ψηφοφορίας και δίδει κατάλληλη ειδοποίηση για αυτή αναρτώντας ή μεριμνώντας ώστε να αναρτηθεί ειδοποίηση σε περίοπτο μέρος εντός του χωριού, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα που καθορίστηκε για την ψηφοφορία αυτή.

(5) Ο Διοικητής ή ο Επαρχιακός Επιθεωρητής προεδρεύει κατά την ψηφοφορία και σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης κατά πόσο πρόσωπο δικαιούται να ψηφίσει η απόφαση του προεδρεύοντος λειτουργού θα είναι τελική.

(6) Αν η ψηφοφορία καταδείξει ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων επί του καταλόγου όπως προνοείται από τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου αυτού είναι υπέρ του αποκλεισμού των αιγών ο Διοικητής δύναται με Διάταγμα που φέρει την υπογράφη του να κηρύξει το χωριό αυτό ως καθορισμένο χωριό:

Νοείται ότι οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης περιουσίας ο οποίος δεν είναι παρών κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή ο οποίος παραλείπει να καταγράψει την ψήφο του κατά αυτή, θεωρείται ότι έχει ψηφίσει υπέρ του αποκλεισμού των αιγών.

Καθορισμένο λιμάνι

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει οποιοδήποτε καθορισμένο χωριό ως καθορισμένο λιμάνι.

Διατάγματα να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να αναρτώνται

6. Κάθε Διάταγμα του Διοικητή βάσει του άρθρου 4 του Νόμου αυτού και κάθε Διάταγμα βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αντίγραφο αυτών το συντομότερο δυνατό, αναρτάται στις ομιλούμενες γλώσσες στο εν λόγω χωριό επί της θύρας της εκκλησίας και του τεμένους, αν υπάρχει, και σε περίοπτο τόπο στο πιο πάνω χωριό, και πιστοποιητικό υπογραμμένο από το Διοικητή που πιστοποιεί την ανάρτηση, θεωρείται ως αναμφισβήτητη απόδειξη της ανάρτησης αυτής.

Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση οι αίγες να αποκλείονται

7. Μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Διατάγματος που κηρύσσει χωριό ως καθορισμένο χωριό, δεν θα είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να αποκτά, φυλάει ή ανέχεται οποιαδήποτε αίγα να βόσκει εντός των ορίων του χωριού αυτού: Νοείται ότι-

(α) κάθε οικογένεια που κατοικεί σε ένα σπίτι και αποτελεί ένα κοινό νοικοκυριό δύναται εντός των ορίων καθορισμένου χωριού να αποκτά, φυλάει και βόσκει αίγες, που δεν υπερβαίνουν τις τρεις στον αριθμό (εξαιρουμένων εριφίων με ηλικία που δεν υπερβαίνει του δεκαπέντε μήνες) εντός των ορίων του χωριού αυτού:

Νοείται πάντοτε ότι οι αίγες και τα ερίφια αυτά, αν υπάρχουν, θα φυλάγονται πάντοτε δεμένα και θα βρίσκονται υπό κατάλληλη και επαρκή επίβλεψη.

(β) Οποιοδήποτε μοναστήρι, τεκές ή άλλος ιδιοκτήτης γης τουλάχιστο πεντακόσιων σκαλών σε ένα τεμάχιο γης, έστω εντός των ορίων καθορισμένου χωριού, δύναται να βόσκει εντός αυτού όχι περισσότερες από μια αίγα σε κάθε δέκα σκάλες:

Νοείται πάντοτε ότι οι αίγες αυτές δεν επιτρέπεται να βόσκουν στο πιο πάνω χωριό αλλού παρά πάνω στην πιο πάνω γη.

(γ) Ο Διοικητής δύναται, με έγγραφο υπογραμμένο από αυτόν, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να διατηρεί εντός περιφραγμένου χώρου που εγκρίνεται από το Διοικήτη τέτοιο αριθμό αιγών ως ήθελε οριστεί στη γραπτή εξουσιοδότηση και τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως ήθελε οριστεί σε αυτή. Ο Διοικητής δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία, να ανακαλέσει οποιαδήποτε γραπτή εξουσιοδότηση λόγω παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους ή προϋποθέσεις ή λόγω οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας.

Αύξηση του αριθμού των δεμένων αιγών

8·-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, ο ανώτατος αριθμός αιγών που επιτρέπεται να αποκτάται, διατηρείται και βόσκεται από οικογένεια σε καθορισμένο χωριό βάσει των διατάξεων της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του άρθρου 7 του Νόμου αυτού θα αυξάνεται από τρεις σε πέντε αν η ψηφοφορία όλων των ιδιοκτητών περιουσίας του χωριού, η οποία διεξάγεται κατά τον τρόπο που προνοείται στο εξής, δείχνει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αυτών περιουσίας είναι υπέρ της αύξησης αυτής.

(2) Ο Διοικητής διατάσσει όπως διεξαχθεί ψηφοφορία όπως προαναφέρθηκε αν υποβληθεί αίτηση σε αυτόν από δέκα τουλάχιστον ιδιοκτήτες περιουσίας του καθορισμένου χωριού για να διεξαχθεί τέτοια ψηφοφορία ή αν ο Διοικητής θεωρήσει επιθυμητό όπως διεξαχθεί η ψηφοφορία αυτή.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε ψηφοφορία που διεξάγεται βάσει του άρθρου αυτού όπως εφαρμόζονται σε ψηφοφορία που διεξάγεται βάσει του πιο πάνω άρθρου 4.

(4) Όταν διεξάγεται ψηφοφορία σε καθορισμένο χωριό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών περιουσίας είναι υπέρ της προαναφερόμενης αύξησης, η παράγραφος (α) της επιφύλαξης του άρθρου 7 κατά την εφαρμογή της στο χωριό αυτό ερμηνεύεται ωσάν η λέξη "τρία" που αναφέρεται στην τέταρτη γραμμή αυτής αντικαθίστατο με την λέξη "πέντε".

Δικαιώματα βοσκής στο δάσος

9. Οποιαδήποτε δήλωση ότι χωριό θα αποτελεί καθορισμένο χωριό δεν επηρεάζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα βοσκής, αν υπάρχουν, σε οποιοδήποτε δάσος, οποιουδήποτε μοναστηριού, τεκέ ή προσώπου που βρίσκεται ή κατοικεί στο χωριό αυτό.

Αίγες δεν εισάγονται σε καθορισμένα χωριά εκτός για σφαγή

10.-(1) Μετά την παρέλευση δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στο χωριό κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 6 Διατάγματος που κηρύσσει χωριό ως καθορισμένο χωριό, πρόσωπο που διαμένει στο χωριό αυτό το οποίο αποκτά ή αγοράζει αίγα ή πρόσωπο το οποίο φέρνει στο χωριό αυτό αίγα η οποία δεν ήταν στο χωριό κατά την εκπνοή των πιο πάνω δεκαπέντε ημερών είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού, και σε περίπτωση καταδίκης θα καταδικάζεται να πληρώσει ένα σελίνι για κάθε αίγα σε σχέση με την οποία διαπράχτηκε αδίκημα και κάθε τέτοια αίγα θα κατάσχεται.

(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε αίγες που αποκτήθηκαν λόγω κληρονομιάς ή κληροδοτήματος.

(3) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε αίγες που μεταφέρονται στο χωριό αυτό για σκοπούς σφαγής εντός δέκα ημερών από της μεταφοράς αυτής. Νοείται ότι οποιαδήποτε τέτοια αίγα φυλάγεται περιορισμένη ή θα δένεται κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει την πιο πάνω περίοδο των δέκα ημερών η οποία δυνατό να παρέλθει πριν από τη σφαγή της.

(4) Αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου αυτού εκδικάζονται από οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο για τον οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχτηκε αδίκημα. Νοείται ότι επιπρόσθετα με άλλα δικαιώματα έφεσης και τηρουμένης της συμμόρφωσης με όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις που ρυθμίζουν εφέσεις από Επαρχιακά Δικαστήρια, πρόσωπο κατά του οποίου εκδίδεται διάταγμα δήμευσης βάσει του άρθρου αυτού σε σχέση με αίγες αξίας πέντε λιρών ή άνω δύναται να υποβάλει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της καταδίκης και του διατάγματος.

(5) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε αίγες και ερίφια αυτών, που αποκτούνται ή διατηρούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού.

Αίγες που γεννιούνται σε καθορισμένο χωριό

11. Οι διατάξεις του άρθρου 10 δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε αίγα που γεννήθηκε από οποιαδήποτε αίγα που είναι νόμιμα στο χωριό μετά την ημερομηνία κατά την οποία το χωριό καθορίστηκε ως καθορισμένο χωριό.

Αγορά αιγών σε καθορισμένο χωριό

12.-(1) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών πριν από την εκπνοή της περιόδου των δώδεκα μηνών που αναφέρθηκαν στο άρθρο 7(1) σε σχέση με οποιοδήποτε καθορισμένο χωριό, ο Υπεύθυνος Λειτουργός παρίσταται στο χωριό αυτό σε εύλογους χρόνους σε κάθε μια από τις πιο πάνω δύο ημέρες και αγοράζει όλες τις αίγες οι οποίες φυλάγονται νόμιμα στο χωριό αυτό και οι οποίες ανήκουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στο χωριό αυτό ή που κατέχει ακίνητη περιουσία σε αυτό, οι οποίες θα μεταφερθούν προς αυτό από το πρόσωπο αυτό ή τον αντιπρόσωπο του.

(2) Για σκοπούς εκτίμησης της αγοραίας αξίας αίγας κατά τρόπο που προνοείται ως ανωτέρω ο Υπεύθυνος Λειτουργός αν είναι δυνατό συμφωνεί με τον ιδιοκτήτη την τιμή αγοράς αλλά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία η τιμή αγοράς παραπέμπεται για απόφαση σε διαιτητή που διορίζεται από το τον οικείο Έπαρχο και η απόφαση του διαιτητή που διορίζεται με τον τρόπο αυτό είναι τελική και αμετάκλητη.

(3) Οποιαδήποτε αίγα η οποία βρίσκεται κατά τη διάρκεια των πιο πάνω δύο ημερών στο χωριό αυτό και η οποία δεν ανήκει σε πρόσωπο που διαμένει στο χωριό αυτό ή που κατέχει ακίνητη περιουσία σε αυτό, δημεύεται αμέσως χωρίς αποζημίωση από τον Υπεύθυνο Λειτουργό, εκτός αν ο ιδιοκτήτης της αίγας αυτής αποδείξει στον Υπεύθυνο Λειτουργό ότι η αίγα αυτή ήταν στο χωριό χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεση του.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε αίγες και ερίφια αυτών που αποκτούνται ή φυλάγονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού.

Αδικήματα και ποινές

13.-(1) Αν οποιαδήποτε αίγα ή ερίφιο βρεθεί σε οποιοδήποτε καθορισμένο χωριό κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού, αμφότεροι ο ιδιοκτήτης της αίγας αυτής ή του εριφίου και το πρόσωπο, αν υπάρχει, υπό την ευθύνη του οποίου βρισκόταν, είναι ένοχοι αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού και σε περίπτωση καταδίκης καταδικάζονται να πληρώσουν £25 για κάθε αίγα ή ερίφιο σχετικά με το οποίο διαπράχτηκε το αδίκημα και κάθε τέτοια αίγα ή ερίφιο κατάσχεται: Νοείται ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται-

(α) σε οποιαδήποτε αίγια ή ερίφιο που βρίσκεται υπό την κατοχή του Υπεύθυνου Λειτουργού για τους σκοπούς του άρθρου 12-

(β) σε οποιαδήποτε αίγα ή ερίφιο που μεταφέρεται σε οποιοδήποτε χωριό για σκοπούς σφαγής:

Νοείται, οπωσδήποτε, ότι η αίγα αυτή ή το ερίφιο σφάζονται εντός οκτώ ημερών από την ημέρα κατά την οποία αυτό μεταφέρθηκε στο χωριό και ότι η αίγα αυτή ή το ερίφιο στο μεταξύ περιορίζεται ή δένεται.

(2) Αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου αυτού εκδικάζονται από οποιοδήποτε Επαρχιακό Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο για τον οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχτηκε αδίκημα:

Νοείται ότι επιπρόσθετα με όλα τα άλλα δικαιώματα έφεσης και τηρουμένης της συμμόρφωσης με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις που ρυθμίζουν εφέσεις από Επαρχιακά Δικαστήρια οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα δήμευσης βάσει του άρθρου αυτού σε σχέση με αίγες αξίας πέντε λιρών ή άνω δύναται να υποβάλει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της καταδίκης και του διατάγματος.

Ανάκληση διατάγματος αποκλεισμού

14.-(1) Ο Διοικητής, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση επτά ετών από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος απαγόρευσης αιγών, δύναται, κατόπι αίτησης της Χωριτικής Επιτροπής, να ανακαλέσει το διάταγμα αυτό αν, έχοντας υπόψη όλα τα περιστατικά, θεωρήσει ότι θα ήταν προς το καλύτερο συμφέρον του χωριού να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό.

(2) Διάταγμα ή ανάκληση βάσει του εδαφίου (1) δυνατό να εκδίδεται τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως ο Διοικητής ήθελε κρίνει ορθό να επιβάλει με τη συγκατάθεση της Χωριτικής Επιτροπής.

Κατάσχεση ίσου αριθμού αιγών ή εριφίων σε ορισμένες περιπτώσεις

15. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, όταν οποιεσδήποτε αίγες ή ερίφια κατάσχονται βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού και για οποιοδήποτε λόγο η εξακρίβωση της ταυτότητας των αιγών ή των εριφίων σε σχέση με τα οποία διαπράχτηκε αδίκημα δεν είναι δυνατή ή πρακτική θα κατάσχονται αντί αυτών ίσος αριθμός αιγών ή εριφίων που αποτελούν περιουσία του καταδικασθέντα.

Δίοδος αιγών διαμέσου καθορισμένου χωριού. Αίγες σε καθορισμένο λιμάνι για εξαγωγή

16. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό είναι νόμιμο-

(α) να οδηγούνται αίγες κατά μήκος οδού που διέρχεται διαμέσου καθορισμένου χωριού, νοουμένου ότι οι αίγες αυτές μεταφέρονται από και σε μέρη έξω από το καθορισμένο χωριό και νοουμένου ότι το ταξίδι αυτό εκτελείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

(β) να φέρονται και να φυλάγονται αίγες εντός καθορισμένου λιμανιού για φόρτωση κατά την εξαγωγή από τη Δημοκρατία νοουμένου ότι οι αίγες αυτές φορτώνονται εντός περιόδου ενός μηνός ή άλλου τέτοιου χρόνου ως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να διατάσσει από την ημερομηνία μεταφοράς στο καθορισμένο αυτό λιμάνι και νοουμένου ότι ενώ αναμένεται η φόρτωση οι αίγες αυτές κρατούνται περιορισμένες ή δεμένες.

Διάθεση αιγών που δημεύτηκαν

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει τέτοιο Διάταγμα για τη διάθεση οποιωνδήποτε αιγών που δημεύτηκαν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ήθελε από καιρό σε καιρό θεωρηθεί απαραίτητο.

Απαγορεύεται η πώληση ή διάθεση αιγών ή εριφίων σε ορισμένες περιπτώσεις

18.-(1) Όταν οποιοσδήποτε αστυνομικός, Επαρχιακός Επιθεωρητής ή αγροφύλακας έχει εύλογους λόγους να πιστεύει ότι διαπράχτηκε αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10(1) ή 13(1), ο αστυνομικός αυτός, Επαρχιακός Επιθεωρητής ή αγροφύλακας επιδίδει αμέσως ή μεριμνά ώστε να επιδίδεται στο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διέπραξε το αδίκημα, ή στον ιδιοκτήτη της αίγας ή εριφίου σε σχέση με το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχτηκε το αδίκημα, αν ο ιδιοκτήτης αυτός δεν είναι πρόσωπο για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διέπραξε αδίκημα, γραπτή ειδοποίηση που περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται στο εδάφιο (2): Νοείται ότι ο αγροφύλακας δεν επιδίδει ή δεν μεριμνά ώστε να επιδίδεται οποιαδήποτε ειδοποίηση βάσει του εδαφίου αυτού εκτός αν ο αγροφύλακας αυτός έχει προηγουμένως εξασφαλίσει τη γραπτή εξουσιοδότηση της Χωριτικής Επιτροπής είτε γενικά είτε σε σχέση με συγκεκριμένη ειδοποίηση.

(2) Κάθε ειδοποίηση βάσει του εδαφίου (1) περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή-

(α) την ημερομηνία κατά την οποία και τον τόπο στον οποίο υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχτηκε το αδίκημα.

(β) τη φύση του αδικήματος για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός.

(γ) τον αριθμό και περιγραφή των αιγών ή εριφίων σε σχέση με τα οποία υπάρχει ισχυρισμός ότι διαπράχτηκε το αδίκημα.

(δ) ότι διεξάγονται έρευνες αναφορικά με το αδίκημα για το οποίο υπάρχει ισχυρισμός.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), πρόσωπο στο οποίο επιδόθηκε ειδοποίηση βάσει του εδαφίου (1) από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης αυτής, δεν πωλεί, σφάζει, αποχωρίζεται ή άλλως πως διαθέτει οποιαδήποτε αίγα ή ερίφιο στο οποίο αναφέρεται η ειδοποίηση, μέχρι την εκπνοή δέκα ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία καταδικάζεται σε οποιαδήποτε ποινική διαδικασία η οποία δυνατό να εγερθεί εναντίον του αναφορικά με το ισχυριζόμενο αδίκημα της ειδοποίησης.

(4) Αν εντός περιόδου τριάντα ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης ειδοποίησης βάσει του εδαφίου (1) καμιά κλήση δεν έχει επιδοθεί σε σχέση με το ισχυριζόμενο αδίκημα στο αναφερόμενο πρόσωπο, οι διατάξεις του άρθρου (3) δεν θα εφαρμόζονται πλέον.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (3) είναι ένοχο αδικήματος κατά παράβαση του Νόμου αυτού, και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση τριών μηνών ή σε πρόστιμο εκατό πενήντα λιρών ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση εισαγωγής αιγών. Εξαιρέσεις

19. Η εισαγωγή αιγών στην Κύπρο απαγορεύεται: Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να επιτρέπει την εισαγωγή αιγών στην Κύπρο σε περιορισμένη έκταση για το Courban Bairam ή για οποιοδήποτε άλλο ειδικό σκοπό, τηρουμένων τέτοιων κανονισμών και περιορισμών οι οποίοι επιβάλλονται από το Διάταγμα που επιτρέπει την εισαγωγή, για περίοδο που κατονομάζεται στο Διάταγμα, και δύναται από καιρό σε καιρό να ανακαλεί την άδεια ή τροποποιεί τους κανονισμούς και τους περιορισμούς.