Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό-

"Ιδιοκτήτης περιουσίας" σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι ηλικίας δεκαοκτώ ετών και το οποίο-

(α) είναι κύριος τουλάχιστο δέκα σκαλών γης εντός των ορίων χωριού είτε η γη αυτή είναι ή δεν είναι γραμμένη στο όνομα του προσώπου αυτού στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου, ή

(β) ενώ είναι κάτοικος χωριού, είναι κύριος ποιμνίου τουλάχιστον εικοσιπέντε αιγών ή είκοσι πέντε προβάτων ή κοπαδιού ανάμικτου από είκοσι πέντε αίγες και πρόβατα.

"καθορισμένο λιμάνι" σημαίνει καθορισμένο χωριό που κηρύσσεται καθορισμένο λιμάνι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5·

"καθορισμένο χωριό" σημαίνει πόλη ή χωριό που κηρύσσεται καθορισμένο χωριό βάσει των διατάξεων του άρθρου 4·

"υπεύθυνος λειτουργός" σημαίνει πρόσωπο που διορίζεται γραπτώς από το Υπουργικό Συμβούλιο για την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.