Μεταβολή συνόρων καθορισμένων χωριών

3.-(1) Όταν μεταβάλλονται τα σύνορα καθορισμένου χωριού-

(α) οποιαδήποτε νέα περιοχή ή γαίες που προστέθηκαν στην περιοχή ή γαίες του χωριού αυτού θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται και αποτελούν μέρος του καθορισμένου αυτού χωριού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαταγή·

(β) οποιαδήποτε περιοχή ή γαίες που αφαιρούνται από την περιοχή ή γαίες του χωριού αυτού θα παύουν να αποτελούν μέρος του καθορισμένου αυτού χωριού χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω διαταγή.

(2) Το άρθρο αυτό θεωρείται ότι τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιουνίου, 1948.