Εξουσία του Διοικητή να διατάζει ψηφοφορία

4.-(1) Αν υποβληθεί αίτηση στο Διοικητή από δέκα τουλάχιστον ιδιοκτήτες οποιουδήποτε χωριού ή αν ο Διοικητής θεωρεί ότι είναι επιθυμητό να αποκλείσει αίγες από οποιοδήποτε χωριό, ο Διοικητής δύναται να διατάξει να διεξαχθεί ψηφοφορία από τους ιδιοκτήτες περιουσίας.

(2) Για σκοπούς εξακρίβωσης των ιδιοκτητών περιουσίας του χωριού σε σχέση με το οποίο εκδόθηκε διάταγμα βάσει του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, Επαρχιακός Επιθεωρητής ετοιμάζει κατάλογο των ιδιοκτητών περιουσίας και αναρτά τον κατάλογο αυτό σε περίοπτο τόπο εντός του χωριού και ο κατάλογος αυτός τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του Νόμου αυτού είναι τελικός.

(3) Ιδιοκτήτης περιουσίας του οποίου το όνομα δεν δηλώνεται στον κατάλογο αυτό δύναται, εντός ενός μηνός από την ανάρτηση του καταλόγου, να υποβάλει αίτηση στο Διοικητή για να περιληφθεί το όνομα του στον κατάλογο αυτό και ο Διοικητής δύναται να αναθεωρήσει τον κατάλογο ανάλογα και ο αναθεωρημένος κατάλογος θα είναι τελικός.

(4) Ο Διοικητής ορίζει την ώρα και την ημέρα ψηφοφορίας και δίδει κατάλληλη ειδοποίηση για αυτή αναρτώντας ή μεριμνώντας ώστε να αναρτηθεί ειδοποίηση σε περίοπτο μέρος εντός του χωριού, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από την ημέρα που καθορίστηκε για την ψηφοφορία αυτή.

(5) Ο Διοικητής ή ο Επαρχιακός Επιθεωρητής προεδρεύει κατά την ψηφοφορία και σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφισβήτησης κατά πόσο πρόσωπο δικαιούται να ψηφίσει η απόφαση του προεδρεύοντος λειτουργού θα είναι τελική.

(6) Αν η ψηφοφορία καταδείξει ότι η πλειοψηφία των ψηφοφόρων επί του καταλόγου όπως προνοείται από τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου αυτού είναι υπέρ του αποκλεισμού των αιγών ο Διοικητής δύναται με Διάταγμα που φέρει την υπογράφη του να κηρύξει το χωριό αυτό ως καθορισμένο χωριό:

Νοείται ότι οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης περιουσίας ο οποίος δεν είναι παρών κατά τη διεξαγωγή ψηφοφορίας ή ο οποίος παραλείπει να καταγράψει την ψήφο του κατά αυτή, θεωρείται ότι έχει ψηφίσει υπέρ του αποκλεισμού των αιγών.