Καθορισμένο λιμάνι

5. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να κηρύξει οποιοδήποτε καθορισμένο χωριό ως καθορισμένο λιμάνι.