Διατάγματα να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να αναρτώνται

6. Κάθε Διάταγμα του Διοικητή βάσει του άρθρου 4 του Νόμου αυτού και κάθε Διάταγμα βάσει του άρθρου 5 του Νόμου αυτού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και αντίγραφο αυτών το συντομότερο δυνατό, αναρτάται στις ομιλούμενες γλώσσες στο εν λόγω χωριό επί της θύρας της εκκλησίας και του τεμένους, αν υπάρχει, και σε περίοπτο τόπο στο πιο πάνω χωριό, και πιστοποιητικό υπογραμμένο από το Διοικητή που πιστοποιεί την ανάρτηση, θεωρείται ως αναμφισβήτητη απόδειξη της ανάρτησης αυτής.