Δώδεκα μήνες μετά τη δημοσίευση οι αίγες να αποκλείονται

7. Μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Διατάγματος που κηρύσσει χωριό ως καθορισμένο χωριό, δεν θα είναι νόμιμο για οποιοδήποτε πρόσωπο να αποκτά, φυλάει ή ανέχεται οποιαδήποτε αίγα να βόσκει εντός των ορίων του χωριού αυτού: Νοείται ότι-

(α) κάθε οικογένεια που κατοικεί σε ένα σπίτι και αποτελεί ένα κοινό νοικοκυριό δύναται εντός των ορίων καθορισμένου χωριού να αποκτά, φυλάει και βόσκει αίγες, που δεν υπερβαίνουν τις τρεις στον αριθμό (εξαιρουμένων εριφίων με ηλικία που δεν υπερβαίνει του δεκαπέντε μήνες) εντός των ορίων του χωριού αυτού:

Νοείται πάντοτε ότι οι αίγες και τα ερίφια αυτά, αν υπάρχουν, θα φυλάγονται πάντοτε δεμένα και θα βρίσκονται υπό κατάλληλη και επαρκή επίβλεψη.

(β) Οποιοδήποτε μοναστήρι, τεκές ή άλλος ιδιοκτήτης γης τουλάχιστο πεντακόσιων σκαλών σε ένα τεμάχιο γης, έστω εντός των ορίων καθορισμένου χωριού, δύναται να βόσκει εντός αυτού όχι περισσότερες από μια αίγα σε κάθε δέκα σκάλες:

Νοείται πάντοτε ότι οι αίγες αυτές δεν επιτρέπεται να βόσκουν στο πιο πάνω χωριό αλλού παρά πάνω στην πιο πάνω γη.

(γ) Ο Διοικητής δύναται, με έγγραφο υπογραμμένο από αυτόν, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να διατηρεί εντός περιφραγμένου χώρου που εγκρίνεται από το Διοικήτη τέτοιο αριθμό αιγών ως ήθελε οριστεί στη γραπτή εξουσιοδότηση και τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως ήθελε οριστεί σε αυτή. Ο Διοικητής δύναται, κατά τη διακριτική του εξουσία, να ανακαλέσει οποιαδήποτε γραπτή εξουσιοδότηση λόγω παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους ή προϋποθέσεις ή λόγω οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας.