Αύξηση του αριθμού των δεμένων αιγών

8·-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό, ο ανώτατος αριθμός αιγών που επιτρέπεται να αποκτάται, διατηρείται και βόσκεται από οικογένεια σε καθορισμένο χωριό βάσει των διατάξεων της παραγράφου (α) της επιφύλαξης του άρθρου 7 του Νόμου αυτού θα αυξάνεται από τρεις σε πέντε αν η ψηφοφορία όλων των ιδιοκτητών περιουσίας του χωριού, η οποία διεξάγεται κατά τον τρόπο που προνοείται στο εξής, δείχνει ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών αυτών περιουσίας είναι υπέρ της αύξησης αυτής.

(2) Ο Διοικητής διατάσσει όπως διεξαχθεί ψηφοφορία όπως προαναφέρθηκε αν υποβληθεί αίτηση σε αυτόν από δέκα τουλάχιστον ιδιοκτήτες περιουσίας του καθορισμένου χωριού για να διεξαχθεί τέτοια ψηφοφορία ή αν ο Διοικητής θεωρήσει επιθυμητό όπως διεξαχθεί η ψηφοφορία αυτή.

(3) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 4 του Νόμου αυτού θα εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε ψηφοφορία που διεξάγεται βάσει του άρθρου αυτού όπως εφαρμόζονται σε ψηφοφορία που διεξάγεται βάσει του πιο πάνω άρθρου 4.

(4) Όταν διεξάγεται ψηφοφορία σε καθορισμένο χωριό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών περιουσίας είναι υπέρ της προαναφερόμενης αύξησης, η παράγραφος (α) της επιφύλαξης του άρθρου 7 κατά την εφαρμογή της στο χωριό αυτό ερμηνεύεται ωσάν η λέξη "τρία" που αναφέρεται στην τέταρτη γραμμή αυτής αντικαθίστατο με την λέξη "πέντε".