Δικαιώματα βοσκής στο δάσος

9. Οποιαδήποτε δήλωση ότι χωριό θα αποτελεί καθορισμένο χωριό δεν επηρεάζει κατά οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα βοσκής, αν υπάρχουν, σε οποιοδήποτε δάσος, οποιουδήποτε μοναστηριού, τεκέ ή προσώπου που βρίσκεται ή κατοικεί στο χωριό αυτό.