Δίοδος αιγών διαμέσου καθορισμένου χωριού. Αίγες σε καθορισμένο λιμάνι για εξαγωγή

16. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη που περιέχεται στο Νόμο αυτό είναι νόμιμο-

(α) να οδηγούνται αίγες κατά μήκος οδού που διέρχεται διαμέσου καθορισμένου χωριού, νοουμένου ότι οι αίγες αυτές μεταφέρονται από και σε μέρη έξω από το καθορισμένο χωριό και νοουμένου ότι το ταξίδι αυτό εκτελείται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα.

(β) να φέρονται και να φυλάγονται αίγες εντός καθορισμένου λιμανιού για φόρτωση κατά την εξαγωγή από τη Δημοκρατία νοουμένου ότι οι αίγες αυτές φορτώνονται εντός περιόδου ενός μηνός ή άλλου τέτοιου χρόνου ως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με διάταγμα να διατάσσει από την ημερομηνία μεταφοράς στο καθορισμένο αυτό λιμάνι και νοουμένου ότι ενώ αναμένεται η φόρτωση οι αίγες αυτές κρατούνται περιορισμένες ή δεμένες.