Διάθεση αιγών που δημεύτηκαν

17. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει τέτοιο Διάταγμα για τη διάθεση οποιωνδήποτε αιγών που δημεύτηκαν βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ως ήθελε από καιρό σε καιρό θεωρηθεί απαραίτητο.