Αγορά αιγών σε καθορισμένο χωριό

12.-(1) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ημερών πριν από την εκπνοή της περιόδου των δώδεκα μηνών που αναφέρθηκαν στο άρθρο 7(1) σε σχέση με οποιοδήποτε καθορισμένο χωριό, ο Υπεύθυνος Λειτουργός παρίσταται στο χωριό αυτό σε εύλογους χρόνους σε κάθε μια από τις πιο πάνω δύο ημέρες και αγοράζει όλες τις αίγες οι οποίες φυλάγονται νόμιμα στο χωριό αυτό και οι οποίες ανήκουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στο χωριό αυτό ή που κατέχει ακίνητη περιουσία σε αυτό, οι οποίες θα μεταφερθούν προς αυτό από το πρόσωπο αυτό ή τον αντιπρόσωπο του.

(2) Για σκοπούς εκτίμησης της αγοραίας αξίας αίγας κατά τρόπο που προνοείται ως ανωτέρω ο Υπεύθυνος Λειτουργός αν είναι δυνατό συμφωνεί με τον ιδιοκτήτη την τιμή αγοράς αλλά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία η τιμή αγοράς παραπέμπεται για απόφαση σε διαιτητή που διορίζεται από το τον οικείο Έπαρχο και η απόφαση του διαιτητή που διορίζεται με τον τρόπο αυτό είναι τελική και αμετάκλητη.

(3) Οποιαδήποτε αίγα η οποία βρίσκεται κατά τη διάρκεια των πιο πάνω δύο ημερών στο χωριό αυτό και η οποία δεν ανήκει σε πρόσωπο που διαμένει στο χωριό αυτό ή που κατέχει ακίνητη περιουσία σε αυτό, δημεύεται αμέσως χωρίς αποζημίωση από τον Υπεύθυνο Λειτουργό, εκτός αν ο ιδιοκτήτης της αίγας αυτής αποδείξει στον Υπεύθυνο Λειτουργό ότι η αίγα αυτή ήταν στο χωριό χωρίς τη γνώση ή συγκατάθεση του.

(4) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε αίγες και ερίφια αυτών που αποκτούνται ή φυλάγονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του Νόμου αυτού.