Αίγες που γεννιούνται σε καθορισμένο χωριό

11. Οι διατάξεις του άρθρου 10 δεν εφαρμόζονται σε οποιαδήποτε αίγα που γεννήθηκε από οποιαδήποτε αίγα που είναι νόμιμα στο χωριό μετά την ημερομηνία κατά την οποία το χωριό καθορίστηκε ως καθορισμένο χωριό.