Ανάκληση διατάγματος αποκλεισμού

14.-(1) Ο Διοικητής, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση επτά ετών από την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος απαγόρευσης αιγών, δύναται, κατόπι αίτησης της Χωριτικής Επιτροπής, να ανακαλέσει το διάταγμα αυτό αν, έχοντας υπόψη όλα τα περιστατικά, θεωρήσει ότι θα ήταν προς το καλύτερο συμφέρον του χωριού να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό.

(2) Διάταγμα ή ανάκληση βάσει του εδαφίου (1) δυνατό να εκδίδεται τηρουμένων τέτοιων όρων και προϋποθέσεων ως ο Διοικητής ήθελε κρίνει ορθό να επιβάλει με τη συγκατάθεση της Χωριτικής Επιτροπής.