Απαγόρευση εισαγωγής αιγών. Εξαιρέσεις

19. Η εισαγωγή αιγών στην Κύπρο απαγορεύεται: Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να επιτρέπει την εισαγωγή αιγών στην Κύπρο σε περιορισμένη έκταση για το Courban Bairam ή για οποιοδήποτε άλλο ειδικό σκοπό, τηρουμένων τέτοιων κανονισμών και περιορισμών οι οποίοι επιβάλλονται από το Διάταγμα που επιτρέπει την εισαγωγή, για περίοδο που κατονομάζεται στο Διάταγμα, και δύναται από καιρό σε καιρό να ανακαλεί την άδεια ή τροποποιεί τους κανονισμούς και τους περιορισμούς.