ΜΕΡΟΣ V ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ερμηνεία όρων για τους σκοπούς του Μέρους V

58.-(1)Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

(α) οι όροι «εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων» και «εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων» περιλαμβάνουν, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3)-

(i) όλες τις γραμμές αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,

(ii) τις εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξεργασίας των αποβλήτων,

(iii) τα συστήματα τροφοδότησης της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων με απόβλητα, καύσιμο και αέρα,

(iv) τους λέβητες,

(v) τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων,

(vi) τις επιτόπιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων,

(vii) την καπνοδόχο,

(viii) τα όργανα και τα συστήματα για τον έλεγχο των διεργασιών αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, και

(ix) την καταγραφή και διαρκή παρακολούθηση των συνθηκών αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης·

(β) «υπολείμματα» σημαίνει τα υγρά ή στερεά απόβλητα που παράγονται από εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(2) Σε περίπτωση που για τη θερμική επεξεργασία αποβλήτων χρησιμοποιούνται άλλες διεργασίες, εξαιρουμένης της οξείδωσης, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνολογία πλάσματος, η εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή η εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων περιλαμβάνει τόσο τη διεργασία θερμικής επεξεργασίας όσο και τη διεργασία αποτέφρωσης.

(3) Σε περίπτωση που η συναποτέφρωση αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε η κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης να μην είναι η παραγωγή ενέργειας ή υλικών προϊόντων αλλά η θερμική επεξεργασία αποβλήτων, τότε η εγκατάσταση θεωρείται εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων.

Πεδίο εφαρμογής του Μέρους V του παρόντος Νόμου

59.-(1)Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και στις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, στις οποίες αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται στερεά ή υγρά απόβλητα.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε-

(α) εγκαταστάσεις αεριοποίησης ή πυρόλυσης, εάν τα αέρια που προκύπτουν από τη θερμική επεξεργασία αποβλήτων καθαρίζονται σε τέτοιο βαθμό που δεν αποτελούν πλέον απόβλητα πριν από την αποτέφρωσή τους και δεν προκαλούν εκπομπές υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν από την καύση φυσικού αερίου·

(β) εγκαταστάσεις επεξεργασίας-

(i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας ή της δασοκομίας·

(ii) φυτικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, εφόσον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα·

(iii) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και από την παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρμόζεται διεργασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η εκλυόμενη θερμότητα ανακτάται·

(iv) αποβλήτων ξύλου:

Νοείται ότι, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ξύλου, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους με συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης και τα οποία περιλαμβάνουν ειδικότερα απόβλητα ξύλου προερχόμενα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους·

(v) αποβλήτων φελλού·

(vi) ραδιενεργών αποβλήτων·

(vii) πτωμάτων ζώων, όπως ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 790/2010 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων VII, X και XI και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(viii) αποβλήτων της έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί τόπου· και

(γ) πειραματικές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές, με στόχο τη βελτίωση της διεργασίας αποτέφρωσης και οι οποίες επεξεργάζονται λιγότερο από πενήντα (50) τόνους αποβλήτων ετησίως.

Αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

60. Επιπροσθέτως των διατάξεων των άρθρων 8 και 9, οι αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβάνουν τουλάχιστον περιγραφή των μέτρων που έχουν προβλεφθεί με σκοπό να διασφαλιστούν-

(α) ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός, η συντήρηση και η λειτουργία της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες αποβλήτων που αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται,

(β) η μέγιστη εφικτή ανάκτηση της θερμότητας που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης μέσω της παραγωγής θερμότητας, ατμού ή ηλεκτρικής ενέργειας,

(γ) η ελαχιστοποίηση της ποσότητας και της νοσηρότητας του βλαβερού χαρακτήρα των υπολειμμάτων και η ανακύκλωσή τους, όπου απαιτείται, και

(δ) η τελική διάθεση των υπολειμμάτων, των οποίων η πρόληψη, η μείωση ή η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Όροι λειτουργίας για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

61.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10, 11, και 13, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους λειτουργίας. οι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον -

(α) σε κατάλογο με τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν επεξεργασία στην εν λόγω εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των κατηγοριών που καθορίζονται στο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003, εφόσον είναι δυνατόν και, όπου απαιτείται, περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα των αποβλήτων,

(β) στη συνολική δυναμικότητα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων της εν λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων,

(γ) στις οριακές τιμές εκπομπής στην ατμόσφαιρα και στα νερά,

(δ) στις παραμέτρους ελέγχου για το pH, τη θερμοκρασία και τη ροή των απορρίψεων υγρών αποβλήτων,

(ε) στις διαδικασίες και στη συχνότητα δειγματοληψίας και μετρήσεων, με τις οποίες πρόκειται να εκπληρωθούν οι όροι λειτουργίας αναφορικά με την παρακολούθηση των εκπομπών, και

(στ) στη μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια οποιασδήποτε τεχνικώς αναπόφευκτης διακοπής, ανωμαλίας στη λειτουργία ή αστοχίας των συστημάτων καθαρισμού ή των οργάνων μετρήσεων, κατά την οποία οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπής.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι όροι λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, που χρησιμοποιεί επικίνδυνα απόβλητα-

(α) αναφέρουν ρητά τις ποσότητες των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να αποτεφρωθούν ή να συναποτεφρωθούν στην εν λόγω εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, όπως καθορίζονται στην άδεια διαχείρισης αποβλήτων που χορηγείται δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(β) καθορίζουν τις ελάχιστες και τις μέγιστες μαζικές ροές των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων, την κατώτερη και την ανώτερη θερμογόνο αξία τους και τη μέγιστη περιεκτικότητά τους σε ρυπαντικές ουσίες, περιλαμβανομένων των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, πενταχλωροφαινόλης, χλωρίου, φθορίου, θείου και βαρέων μετάλλων.

(3) Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καταρτίσει καταλόγους των κατηγοριών αποβλήτων που πρέπει να αναφέρονται στην Άδεια και οι οποίες δύνανται να συναποτεφρωθούν σε ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(4) Η Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει κατά τακτά διαστήματα τους όρους λειτουργίας της Άδειας και, εφόσον απαιτείται, τους τροποποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 19.

Έλεγχος των εκπομπών για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

62.-(1) Τα καυσαέρια από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων διοχετεύονται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω καπνοδόχου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και της οικείας νομοθεσίας.

(2)(α) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να μη σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στα Μέρη 3 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ ή που υπολογίζονται σύμφωνα με το Μέρος 4 του ίδιου Παραρτήματος.

(β) Σε περίπτωση που σε εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων-

(i) ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της προκύπτουσας θερμότητας προέρχεται από επικίνδυνα απόβλητα ή

(ii) συναποτεφρώνονται ανεπεξέργαστα μεικτά αστικά απόβλητα, ισχύουν οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος ΙΙ.

(3) Η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων περιορίζεται όσο είναι δυνατό, και οι συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος ΙΙ.

(4)(α) Οι οριακές τιμές εκπομπής έχουν εφαρμογή στο σημείο απόρριψης των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων, από την εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή την εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ), όταν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων υφίστανται επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, σε εγκατάσταση επεξεργασίας που προορίζεται μόνο για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του είδους αυτού, οι οριακές τιμές εκπομπής του Μέρους 5 του Παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας.

(γ) Όταν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων υποβάλλονται σε κοινή επεξεργασία μαζί με άλλα υγρά απόβλητα εντός του χώρου της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων της εγκατάστασης ή εκτός του χώρου αυτής, ο φορέας εκμετάλλευσης εκτελεί τους υπολογισμούς του ισοζυγίου μάζας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων που καθορίζονται στο σημείο 2 του Μέρους 6 του Παραρτήματος ΙΙ, για να προσδιορίζει τα επίπεδα των εκπομπών στην τελική απόρριψη των υγρών αποβλήτων, τα οποία μπορούν να αποδοθούν στα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων.

(δ) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αραίωση των υγρών αποβλήτων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος ΙΙ.

(5)(α) Οι χώροι των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των συναφών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων, σχεδιάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο που να αποτρέπουν την χωρίς Άδεια ή τυχαία ελευθέρωση ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά χερσαία νερά και τα υπόγεια ύδατα.

(β) Επιπλέον, προβλέπεται αποθηκευτική ικανότητα για τις όμβριες απορροές που έχουν υποστεί ρύπανση από τους χώρους της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων ή για νερά προερχόμενα από διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ρύπανση.

(γ) Η αποθηκευτική ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όπου χρειάζεται, πριν από την απόρριψή τους.

(6)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 66, σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής απαγορεύεται η συνέχιση της αποτέφρωσης αποβλήτων στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων ή στη γραμμή αποτέφρωσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις (4) συνεχείς ώρες.

(β) Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε τέτοιες συνθήκες στη διάρκεια ενός (1) έτους δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες.

(γ) Η διάρκεια των εξήντα (60) ωρών εφαρμόζεται σε όλες τις γραμμές της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες συνδέονται με ένα μόνο σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων.

Βλάβες

63. Σε περίπτωση βλάβης, ο φορέας εκμετάλλευσης περιορίζει ή διακόπτει τις εργασίες το ταχύτερο δυνατό, μέχρι να αποκατασταθούν οι κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Παρακολούθηση των εκπομπών

64.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, με κατάλληλους όρους λειτουργίας που επισυνάπτει στην Άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διασφαλίζει ότι η παρακολούθηση των εκπομπών ρυπαντικών ουσιών γίνεται δυνάμει των Μερών 6 και 7 του Παραρτήματος ΙΙ.

(2)(α) Η εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή η εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων και η λειτουργία των αυτόματων εξοπλισμών παρακολούθησης των εκπομπών που εγκαθίστανται από το φορέα εκμετάλλευσης, υπόκεινται σε έλεγχο και ετήσιες δοκιμές επιτήρησης, σύμφωνα με το σημείο 1 του Μέρους 6 του Παραρτήματος ΙΙ.

(β) Τα σημεία δειγματοληψίας ή μετρήσεων για την παρακολούθηση των εκπομπών καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή με την επισύναψη σχετικού όρου λειτουργίας στην Άδεια.

(3) Όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών καταγράφονται τυγχάνουν επεξεργασίας και παρουσιάζονται με τρόπο που παρέχει στην Αρμόδια Αρχή τη δυνατότητα να εξακριβώνει τη συμμόρφωση προς τους καθορισμένους όρους λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπής της Άδειας.

(4) Οι συνεχείς μετρήσεις των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια διενεργούνται από την ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή.

Συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής

65. Οι οριακές τιμές εκπομπής στην ατμόσφαιρα και στα νερά τεκμαίρεται ότι τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 8 του Παραρτήματος ΙΙ.

Συνθήκες λειτουργίας εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων

66.-(1)(α) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων λειτουργούν κατά τρόπο που διασφαλίζουν τέτοιο βαθμό αποτέφρωσης, ώστε η περιεκτικότητα της σκουριάς και της τέφρας πυθμένα σε ολικό οργανικό άνθρακα (TOC) να είναι μικρότερη από τρία τοις εκατό (3%) ή οι απώλειες κατά την ανάφλεξη να είναι μικρότερες από πέντε τοις εκατό (5%) του βάρους του υλικού επί ξηρής βάσεως.

(β) Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές προεπεξεργασίας των αποβλήτων.

(2)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη διεργασία να αυξάνεται, με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850°C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας για τουλάχιστον δύο (2) δευτερόλεπτα.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε, η θερμοκρασία των αερίων που εκλύονται κατά τη συναποτέφρωση αποβλήτων να αυξάνεται με ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο, ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, τουλάχιστον στους 850°C, μετρούμενη στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας για τουλάχιστον δύο (2) δευτερόλεπτα.

(γ) Εάν αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται επικίνδυνα απόβλητα, που περιέχουν περισσότερο του ενός τοις εκατόν (1%) αλογονούχων οργανικών ουσιών, εκφρασμένων σε χλώριο, η θερμοκρασία που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις παραγράφους (α) και (β) είναι τουλάχιστον χίλιοι εκατό βαθμοί Κελσίου (1100◦ C) η οποία μετριέται στο εσωτερικό τοίχωμα ή σε άλλο αντιπροσωπευτικό σημείο του θαλάμου καύσης, όπως καθορίζεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας.

(3)(α) Κάθε γραμμή αποτέφρωσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων είναι εφοδιασμένη με ένα τουλάχιστον εφεδρικό καυστήρα, που πρέπει να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία, μόλις η θερμοκρασία των καυσαερίων, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατέλθει κάτω από τους 850°C ή τους 1100°C, κατά περίπτωση.

(β) Οι εφεδρικοί καυστήρες χρησιμοποιούνται επίσης στις φάσεις εκκίνησης και διακοπής της λειτουργίας των μηχανών για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης θερμοκρασίας των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, σε όλη τη διάρκεια των ανωτέρω φάσεων και για όσο χρόνο υπάρχουν ακόμη στο θάλαμο καύσης άκαυστα απόβλητα.

(γ) Ο εφεδρικός καυστήρας δεν τροφοδοτείται με καύσιμο το οποίο μπορεί να προκαλέσει υψηλότερα επίπεδα εκπομπών από εκείνα που συνεπάγεται η καύση υγραερίου ή φυσικού αερίου ή ακάθαρτου πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel oil), όπως καθορίζεται δυνάμει του περί Προδιαγραφών Πετρελαιοειδών και Καυσίμων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων διαθέτουν και χρησιμοποιούν αυτόματο σύστημα που εμποδίζει την τροφοδότηση με απόβλητα -

(α) κατά τη φάση εκκίνησης, μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη θερμοκρασία των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, ή η θερμοκρασία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 67,

(β) οποτεδήποτε δεν διατηρείται η απαιτούμενη θερμοκρασία των 850°C ή των 1100°C, κατά περίπτωση, ή η θερμοκρασία που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 67,

(γ) οποτεδήποτε διαπιστώνεται από τις συνεχείς μετρήσεις, υπέρβαση οποιασδήποτε οριακής τιμής εκπομπής, οφειλόμενης σε ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη των συστημάτων καθαρισμού των καυσαερίων.

(5) Η θερμότητα που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων ανακτάται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

(6) Τα μολυσματικά κλινικά απόβλητα εισάγονται κατευθείαν στον κλίβανο χωρίς να αναμιγνύονται πρώτα με άλλες κατηγορίες αποβλήτων και χωρίς να υποβάλλονται σε άμεσους χειρισμούς.

(7) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι η λειτουργία και ο έλεγχος των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων ανατίθενται σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για τη διαχείριση τέτοιων εγκαταστάσεων.

Έγκριση της αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων

67.-(1)(α) Με τους όρους λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια, η Αρμόδια Αρχή δύναται, για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερμικές διεργασίες, να εγκρίνει συνθήκες λειτουργίας διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 66 και, όσον αφορά τη θερμοκρασία, στo εδάφιο (4) του άρθρου 66 εφόσον πληρούνται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(β) Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2) Η μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων δεν οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας των υπολειμμάτων ούτε της περιεκτικότητάς τους σε οργανικούς ρύπους, έναντι των υπολειμμάτων που θα αναμένονταν υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 66.

(3)(α)Αναφορικά με εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) συναρτώνται τουλάχιστον με την τήρηση των διατάξεων του Μέρους 3 του Παραρτήματος ΙΙ για τις οριακές τιμές εκπομπής ολικού οργανικού άνθρακα και μονοξειδίου του άνθρακα.

(β) Οι εκπομπές ολικού οργανικού άνθρακα από υφιστάμενους κλιβάνους στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού-

(i) στους οποίους συναποτεφρώνονται απόβλητα στο χώρο όπου παράγονται,

(ii) οι οποίοι λειτουργούσαν και κατείχαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν τις 28 Δεκεμβρίου 2002, και

(iii) αναφορικά με τους οποίους η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει τροποποίηση των όρων λειτουργίας της Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1),

συμμορφώνονται επίσης με τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος ΙΙ.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για όλους τους όρους λειτουργίας που εγκρίνονται δυνάμει των εδαφίων (1), (2) και (3) και για τα αποτελέσματα των διενεργούμενων εξακριβώσεων, ως μέρος της έκθεσης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 67.

Παράδοση και παραλαβή αποβλήτων

68.-(1)Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε σχέση με την παράδοση και την παραλαβή αποβλήτων, για την πρόληψη ή τον περιορισμό, όσο είναι εφικτό, της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των επιφανειακών χερσαίων νερών και των υπογείων υδάτων, καθώς και άλλων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, των οσμών και του θορύβου και των άμεσων κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης πριν αποδεχθεί απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων καθορίζει τη μάζα κάθε κατηγορίας αποβλήτων, όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003.

(3)(α) Ο φορέας εγκατάστασης, πριν αποδεχθεί επικίνδυνα απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, εξασφαλίζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα εν λόγω απόβλητα που είναι απαραίτητες, ώστε να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας της Άδειας που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 61.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(i) όλες τις διοικητικές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής, που περιέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4),

(ii) τη φυσική και, στο μέτρο του εφικτού, τη χημική σύνθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και όλες τις άλλες αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη μέθοδο αποτέφρωσης, και

(iii) τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων αποβλήτων, τις ουσίες με τις οποίες δεν μπορούν να αναμιχθούν και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά το χειρισμό των εν λόγω αποβλήτων.

(4) Ο φορέας εκμετάλλευσης, πριν αποδεχθεί επικίνδυνα απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, τηρεί τουλάχιστον τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:

(α) έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 255/2013 της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων ΙΓ, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(iii) της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών·

(β) λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, εκτός εάν δεν ενδείκνυται, όσο το δυνατό πριν από την εκφόρτωση, προκειμένου να εξακριβωθεί, με τη διεξαγωγή ελέγχων, ότι είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3) και να διευκολυνθεί η Αρμόδια Αρχή στον προσδιορισμό του είδους των επικίνδυνων αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα δείγματα αυτά διατηρούνται τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), προκειμένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο Μέρος ΙΙI και αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν αποκλειστικά και μόνο τα απόβλητα που παράγονται εντός της εν λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων.

Υπολείμματα

69. Οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε -

(α) τα υπολείμματα να περιορίζονται στο ελάχιστο, όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές τους, και να ανακυκλώνονται, όπου απαιτείται, κατευθείαν στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων ή εκτός αυτής·

(β) τα ξηρά υπολείμματα σε μορφή σκόνης, να μεταφέρονται και να υπόκεινται σε ενδιάμεση αποθήκευση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον·

(γ) πριν επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων, να διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου δυναμικού των υπολειμμάτων, οι οποίες καλύπτουν το συνολικό διαλυτό κλάσμα και το διαλυτό κλάσμα βαρέων μετάλλων.

Ουσιαστική μεταβολή

70. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 32, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία επεξεργάζεται αποκλειστικά μη επικίνδυνα απόβλητα, σκοπεύει να προβεί σε μεταβολή της λειτουργίας της σε εγκατάσταση που εμπίπτει στις διατάξεις του Μέρους IΙΙ, η οποία θα περιλαμβάνει την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων, η μεταβολή αυτή θεωρείται ως ουσιαστική.

Υποβολή εκθέσεων και ενημέρωση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

71.-(1)Στις αιτήσεις για τη χορήγηση Αδειών που υποβάλλονται για πρώτη φορά δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40, 41 και του Παραρτήματος VIII.

(2) Προκειμένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) τόνων, η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 97 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την παρακολούθηση της εν λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων και τίθεται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 36. η έκθεση αυτή περιλαμβάνει απολογισμό της όλης διαδικασίας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης καθώς και των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και στα νερά, σε σύγκριση με τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει και θέτει στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 36, κατάλογο των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα κάτω των δύο (2) τόνων.