Υπολείμματα

69. Οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ώστε -

(α) τα υπολείμματα να περιορίζονται στο ελάχιστο, όσον αφορά την ποσότητα και τις επιβλαβείς ιδιότητές τους, και να ανακυκλώνονται, όπου απαιτείται, κατευθείαν στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων ή εκτός αυτής·

(β) τα ξηρά υπολείμματα σε μορφή σκόνης, να μεταφέρονται και να υπόκεινται σε ενδιάμεση αποθήκευση με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατός ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον·

(γ) πριν επιλεγεί η οδός τελικής διάθεσης ή ανακύκλωσης των υπολειμμάτων, να διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές για τον προσδιορισμό των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων καθώς και του ρυπογόνου δυναμικού των υπολειμμάτων, οι οποίες καλύπτουν το συνολικό διαλυτό κλάσμα και το διαλυτό κλάσμα βαρέων μετάλλων.