Ουσιαστική μεταβολή

70. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 32, εάν ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, η οποία επεξεργάζεται αποκλειστικά μη επικίνδυνα απόβλητα, σκοπεύει να προβεί σε μεταβολή της λειτουργίας της σε εγκατάσταση που εμπίπτει στις διατάξεις του Μέρους IΙΙ, η οποία θα περιλαμβάνει την αποτέφρωση ή συναποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων, η μεταβολή αυτή θεωρείται ως ουσιαστική.