Υποβολή εκθέσεων και ενημέρωση του κοινού σχετικά με εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

71.-(1)Στις αιτήσεις για τη χορήγηση Αδειών που υποβάλλονται για πρώτη φορά δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40, 41 και του Παραρτήματος VIII.

(2) Προκειμένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα ίση ή μεγαλύτερη των δύο (2) τόνων, η έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 97 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την παρακολούθηση της εν λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων και τίθεται στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 36. η έκθεση αυτή περιλαμβάνει απολογισμό της όλης διαδικασίας αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης καθώς και των εκπομπών στον ατμοσφαιρικό αέρα και στα νερά, σε σύγκριση με τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει και θέτει στη διάθεση του κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 36, κατάλογο των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα κάτω των δύο (2) τόνων.