Πεδίο εφαρμογής του Μέρους VI του παρόντος Νόμου

72. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος V στο μέτρο που αυτές εκτελούνται άνω των κατώτατων ορίων κατανάλωσης διαλυτών που παρατίθενται στο Μέρος 2 του ίδιου Παραρτήματος.