Ερμηνεία

73. Στο παρόν Μέρος, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αέρια απόβλητα» σημαίνει τα τελικά αέρια απόβλητα που περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις ή άλλους ρύπους και εκπέμπονται στον αέρα μέσω καπνοδόχου ή εξοπλισμού μείωσης·

«βερνίκι» σημαίνει διαφανές επίστρωμα·

«διάχυτη εκπομπή» σημαίνει κάθε εκπομπή πτητικών οργανικών ενώσεων, εξαιρουμένων των περιεχόμενων στα αέρια απόβλητα, στον ατμοσφαιρικό αέρα, στο έδαφος και στα ύδατα, καθώς και οι διαλύτες που περιέχονται σε προϊόντα, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο Μέρος 2 του Παραρτήματος V·

«εισροή» σημαίνει την ποσότητα οργανικών διαλυτών και την ποσότητά τους σε μείγματα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή μιας δραστηριότητας, περιλαμβανομένων των ανακυκλωμένων διαλυτών, εντός και εκτός της εγκατάστασης, οι οποίοι υπολογίζονται κάθε φορά που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας·

«επαναχρησιμοποίηση» σημαίνει τη χρήση οργανικών διαλυτών που έχουν ανακτηθεί από μία εγκατάσταση για οποιοδήποτε τεχνικό ή εμπορικό σκοπό, περιλαμβανομένης της χρήσης τους ως καυσίμων, αλλά εξαιρουμένης της τελικής διάθεσης αυτών των ανακτηθέντων οργανικών διαλυτών ως αποβλήτων·

«κατανάλωση» σημαίνει τις συνολικές εισροές οργανικών διαλυτών σε μία εγκατάσταση ανά ημερολογιακό έτος ή οποιαδήποτε άλλη περίοδο δώδεκα (12) μηνών, αφαιρουμένων των πτητικών οργανικών ενώσεων που ενδεχομένως ανακτώνται για να επαναχρησιμοποιηθούν·

«μείγμα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 3, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45 /ΕΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 348/2013 της Επιτροπής της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«μελάνη» σημαίνει μείγμα, περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων για την ορθή εφαρμογή του οργανικών διαλυτών ή μειγμάτων που περιέχουν οργανικούς διαλύτες, το οποίο χρησιμοποιείται σε διεργασίες εκτύπωσης για την αποτύπωση κειμένου ή εικόνων σε μία επιφάνεια·

«συγκολλητική ουσία» σημαίνει κάθε μείγμα, περιλαμβανομένου κάθε οργανικού διαλύτη ή μείγματος που περιέχει τους απαραίτητους οργανικούς διαλύτες για την ορθή εφαρμογή του μείγματος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση χωριστών μερών ενός προϊόντος·

«συνθήκες κλειστού περιβάλλοντος» σημαίνει τις συνθήκες υπό τις οποίες η εγκατάσταση λειτουργεί ώστε οι πτητικές οργανικές ενώσεις που εκπέμπονται από τη δραστηριότητα αυτή, να συλλέγονται και να εκπέμπονται με ελεγχόμενο τρόπο, είτε μέσω καπνοδόχου είτε μέσω εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών, με αποτέλεσμα να μην είναι τελείως διάχυτες·

«συνολικές εκπομπές» σημαίνει το άθροισμα των διάχυτων εκπομπών και των εκπομπών που περιέχονται στα αέρια απόβλητα·

«υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει-

(α) εγκατάσταση που ήδη λειτουργούσε στις 29 Μαρτίου 1999, ή

(β) εγκατάσταση που άρχισε να λειτουργεί το αργότερο την 1η Απριλίου 2002-

(i) η οποία έλαβε άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων ή καταχωρήθηκε σε μητρώο πριν την 1η Απριλίου 2001, ή

(ii) της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης υπέβαλε πλήρη αίτηση χορήγησης άδειας εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν την 1η Απριλίου 2001·

«φάσεις έναρξης και παύσης της λειτουργίας» σημαίνει τις εργασίες που εκτελούνται για να τεθεί μια δραστηριότητα, ένα στοιχείο εξοπλισμού ή μια δεξαμενή σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας ή σε άφορτη λειτουργία (ρελαντί) ή εκτός άφορτης λειτουργίας, αλλά δεν περιλαμβάνει τις τακτικές διακυμάνσεις των δραστηριοτήτων.