Παράδοση και παραλαβή αποβλήτων

68.-(1)Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε σχέση με την παράδοση και την παραλαβή αποβλήτων, για την πρόληψη ή τον περιορισμό, όσο είναι εφικτό, της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των επιφανειακών χερσαίων νερών και των υπογείων υδάτων, καθώς και άλλων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, των οσμών και του θορύβου και των άμεσων κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

(2) Ο φορέας εκμετάλλευσης πριν αποδεχθεί απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων καθορίζει τη μάζα κάθε κατηγορίας αποβλήτων, όπου αυτό είναι δυνατό, σύμφωνα με το περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003.

(3)(α) Ο φορέας εγκατάστασης, πριν αποδεχθεί επικίνδυνα απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, εξασφαλίζει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για τα εν λόγω απόβλητα που είναι απαραίτητες, ώστε να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας της Άδειας που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 61.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(i) όλες τις διοικητικές πληροφορίες για τη διαδικασία παραγωγής, που περιέχονται στα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (4),

(ii) τη φυσική και, στο μέτρο του εφικτού, τη χημική σύνθεση των επικίνδυνων αποβλήτων και όλες τις άλλες αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να εκτιμηθεί η καταλληλότητά τους για την προβλεπόμενη μέθοδο αποτέφρωσης, και

(iii) τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των επικίνδυνων αποβλήτων, τις ουσίες με τις οποίες δεν μπορούν να αναμιχθούν και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά το χειρισμό των εν λόγω αποβλήτων.

(4) Ο φορέας εκμετάλλευσης, πριν αποδεχθεί επικίνδυνα απόβλητα στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, τηρεί τουλάχιστον τις ακόλουθες διαδικασίες παραλαβής:

(α) έλεγχος των εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 255/2013 της Επιτροπής της 20ης Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων ΙΓ, VII και VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις μεταφορές αποβλήτων και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(iii) της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών·

(β) λήψη αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, εκτός εάν δεν ενδείκνυται, όσο το δυνατό πριν από την εκφόρτωση, προκειμένου να εξακριβωθεί, με τη διεξαγωγή ελέγχων, ότι είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3) και να διευκολυνθεί η Αρμόδια Αρχή στον προσδιορισμό του είδους των επικίνδυνων αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία· τα δείγματα αυτά διατηρούνται τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), προκειμένου για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες αποτελούν τμήματα εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο Μέρος ΙΙI και αποτεφρώνουν ή συναποτεφρώνουν αποκλειστικά και μόνο τα απόβλητα που παράγονται εντός της εν λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων.