Έγκριση της αλλαγής των συνθηκών λειτουργίας εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων

67.-(1)(α) Με τους όρους λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια, η Αρμόδια Αρχή δύναται, για ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων ή θερμικές διεργασίες, να εγκρίνει συνθήκες λειτουργίας διαφορετικές από εκείνες που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 66 και, όσον αφορά τη θερμοκρασία, στo εδάφιο (4) του άρθρου 66 εφόσον πληρούνται οι λοιπές διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(β) Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θεσπίζει κανόνες που διέπουν τις εγκρίσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α).

(2) Η μεταβολή των συνθηκών λειτουργίας σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων δεν οδηγεί σε αύξηση της ποσότητας των υπολειμμάτων ούτε της περιεκτικότητάς τους σε οργανικούς ρύπους, έναντι των υπολειμμάτων που θα αναμένονταν υπό τις συνθήκες λειτουργίας που καθορίζονται στα εδάφια (1), (2) και (3) του άρθρου 66.

(3)(α)Αναφορικά με εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι εγκρίσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) συναρτώνται τουλάχιστον με την τήρηση των διατάξεων του Μέρους 3 του Παραρτήματος ΙΙ για τις οριακές τιμές εκπομπής ολικού οργανικού άνθρακα και μονοξειδίου του άνθρακα.

(β) Οι εκπομπές ολικού οργανικού άνθρακα από υφιστάμενους κλιβάνους στη βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού-

(i) στους οποίους συναποτεφρώνονται απόβλητα στο χώρο όπου παράγονται,

(ii) οι οποίοι λειτουργούσαν και κατείχαν άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων πριν τις 28 Δεκεμβρίου 2002, και

(iii) αναφορικά με τους οποίους η Αρμόδια Αρχή εγκρίνει τροποποίηση των όρων λειτουργίας της Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1),

συμμορφώνονται επίσης με τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος ΙΙ.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή για όλους τους όρους λειτουργίας που εγκρίνονται δυνάμει των εδαφίων (1), (2) και (3) και για τα αποτελέσματα των διενεργούμενων εξακριβώσεων, ως μέρος της έκθεσης που υποβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4) του άρθρου 67.