Συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής

65. Οι οριακές τιμές εκπομπής στην ατμόσφαιρα και στα νερά τεκμαίρεται ότι τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 8 του Παραρτήματος ΙΙ.