Παρακολούθηση των εκπομπών

64.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, με κατάλληλους όρους λειτουργίας που επισυνάπτει στην Άδεια και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διασφαλίζει ότι η παρακολούθηση των εκπομπών ρυπαντικών ουσιών γίνεται δυνάμει των Μερών 6 και 7 του Παραρτήματος ΙΙ.

(2)(α) Η εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή η εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων και η λειτουργία των αυτόματων εξοπλισμών παρακολούθησης των εκπομπών που εγκαθίστανται από το φορέα εκμετάλλευσης, υπόκεινται σε έλεγχο και ετήσιες δοκιμές επιτήρησης, σύμφωνα με το σημείο 1 του Μέρους 6 του Παραρτήματος ΙΙ.

(β) Τα σημεία δειγματοληψίας ή μετρήσεων για την παρακολούθηση των εκπομπών καθορίζονται από την Αρμόδια Αρχή με την επισύναψη σχετικού όρου λειτουργίας στην Άδεια.

(3) Όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών καταγράφονται τυγχάνουν επεξεργασίας και παρουσιάζονται με τρόπο που παρέχει στην Αρμόδια Αρχή τη δυνατότητα να εξακριβώνει τη συμμόρφωση προς τους καθορισμένους όρους λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπής της Άδειας.

(4) Οι συνεχείς μετρήσεις των εκπομπών στην ατμόσφαιρα από βαρέα μέταλλα, διοξίνες και φουράνια διενεργούνται από την ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή.