Έλεγχος των εκπομπών για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

62.-(1) Τα καυσαέρια από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων διοχετεύονται με ελεγχόμενο τρόπο μέσω καπνοδόχου, το ύψος της οποίας υπολογίζεται με γνώμονα την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και της οικείας νομοθεσίας.

(2)(α) Οι εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να μη σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών εκπομπής που καθορίζονται στα Μέρη 3 και 4 του Παραρτήματος ΙΙ ή που υπολογίζονται σύμφωνα με το Μέρος 4 του ίδιου Παραρτήματος.

(β) Σε περίπτωση που σε εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων-

(i) ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της προκύπτουσας θερμότητας προέρχεται από επικίνδυνα απόβλητα ή

(ii) συναποτεφρώνονται ανεπεξέργαστα μεικτά αστικά απόβλητα, ισχύουν οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 3 του Παραρτήματος ΙΙ.

(3) Η απόρριψη στο υδάτινο περιβάλλον υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων περιορίζεται όσο είναι δυνατό, και οι συγκεντρώσεις ρυπαντικών ουσιών δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος ΙΙ.

(4)(α) Οι οριακές τιμές εκπομπής έχουν εφαρμογή στο σημείο απόρριψης των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων, από την εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή την εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (δ), όταν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων υφίστανται επεξεργασία εκτός της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, σε εγκατάσταση επεξεργασίας που προορίζεται μόνο για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του είδους αυτού, οι οριακές τιμές εκπομπής του Μέρους 5 του Παραρτήματος ΙΙ εφαρμόζονται στο σημείο εξόδου των υγρών αποβλήτων από την εγκατάσταση επεξεργασίας.

(γ) Όταν τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων υποβάλλονται σε κοινή επεξεργασία μαζί με άλλα υγρά απόβλητα εντός του χώρου της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων της εγκατάστασης ή εκτός του χώρου αυτής, ο φορέας εκμετάλλευσης εκτελεί τους υπολογισμούς του ισοζυγίου μάζας χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων που καθορίζονται στο σημείο 2 του Μέρους 6 του Παραρτήματος ΙΙ, για να προσδιορίζει τα επίπεδα των εκπομπών στην τελική απόρριψη των υγρών αποβλήτων, τα οποία μπορούν να αποδοθούν στα υγρά απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων.

(δ) Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται αραίωση των υγρών αποβλήτων με σκοπό τη συμμόρφωση προς τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στο Μέρος 5 του Παραρτήματος ΙΙ.

(5)(α) Οι χώροι των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης αποβλήτων και των εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των συναφών χώρων αποθήκευσης αποβλήτων, σχεδιάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο που να αποτρέπουν την χωρίς Άδεια ή τυχαία ελευθέρωση ρυπαντικών ουσιών στο έδαφος, τα επιφανειακά χερσαία νερά και τα υπόγεια ύδατα.

(β) Επιπλέον, προβλέπεται αποθηκευτική ικανότητα για τις όμβριες απορροές που έχουν υποστεί ρύπανση από τους χώρους της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων ή για νερά προερχόμενα από διαρροές ή πυροσβεστικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ρύπανση.

(γ) Η αποθηκευτική ικανότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (β) πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάλυσης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, όπου χρειάζεται, πριν από την απόρριψή τους.

(6)(α) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (4) του άρθρου 66, σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών εκπομπής απαγορεύεται η συνέχιση της αποτέφρωσης αποβλήτων στην εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή στην εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων ή στη γραμμή αποτέφρωσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις (4) συνεχείς ώρες.

(β) Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας σε τέτοιες συνθήκες στη διάρκεια ενός (1) έτους δεν υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες.

(γ) Η διάρκεια των εξήντα (60) ωρών εφαρμόζεται σε όλες τις γραμμές της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, οι οποίες συνδέονται με ένα μόνο σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων.