Όροι λειτουργίας για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

61.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10, 11, και 13, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους λειτουργίας. οι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον -

(α) σε κατάλογο με τις κατηγορίες αποβλήτων που επιτρέπεται να υποστούν επεξεργασία στην εν λόγω εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβανομένων των κατηγοριών που καθορίζονται στο περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2003, εφόσον είναι δυνατόν και, όπου απαιτείται, περιέχει πληροφορίες για την ποσότητα των αποβλήτων,

(β) στη συνολική δυναμικότητα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης αποβλήτων της εν λόγω εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων,

(γ) στις οριακές τιμές εκπομπής στην ατμόσφαιρα και στα νερά,

(δ) στις παραμέτρους ελέγχου για το pH, τη θερμοκρασία και τη ροή των απορρίψεων υγρών αποβλήτων,

(ε) στις διαδικασίες και στη συχνότητα δειγματοληψίας και μετρήσεων, με τις οποίες πρόκειται να εκπληρωθούν οι όροι λειτουργίας αναφορικά με την παρακολούθηση των εκπομπών, και

(στ) στη μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια οποιασδήποτε τεχνικώς αναπόφευκτης διακοπής, ανωμαλίας στη λειτουργία ή αστοχίας των συστημάτων καθαρισμού ή των οργάνων μετρήσεων, κατά την οποία οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις καθορισμένες οριακές τιμές εκπομπής.

(2) Επιπροσθέτως των διατάξεων του εδαφίου (1), οι όροι λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, που χρησιμοποιεί επικίνδυνα απόβλητα-

(α) αναφέρουν ρητά τις ποσότητες των διαφόρων κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων που μπορούν να αποτεφρωθούν ή να συναποτεφρωθούν στην εν λόγω εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων, όπως καθορίζονται στην άδεια διαχείρισης αποβλήτων που χορηγείται δυνάμει του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(β) καθορίζουν τις ελάχιστες και τις μέγιστες μαζικές ροές των εν λόγω επικίνδυνων αποβλήτων, την κατώτερη και την ανώτερη θερμογόνο αξία τους και τη μέγιστη περιεκτικότητά τους σε ρυπαντικές ουσίες, περιλαμβανομένων των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, πενταχλωροφαινόλης, χλωρίου, φθορίου, θείου και βαρέων μετάλλων.

(3) Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καταρτίσει καταλόγους των κατηγοριών αποβλήτων που πρέπει να αναφέρονται στην Άδεια και οι οποίες δύνανται να συναποτεφρωθούν σε ορισμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(4) Η Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει κατά τακτά διαστήματα τους όρους λειτουργίας της Άδειας και, εφόσον απαιτείται, τους τροποποιεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 19.