Αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων

60. Επιπροσθέτως των διατάξεων των άρθρων 8 και 9, οι αιτήσεις για τη χορήγηση Άδειας που υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, για εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, περιλαμβάνουν τουλάχιστον περιγραφή των μέτρων που έχουν προβλεφθεί με σκοπό να διασφαλιστούν-

(α) ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός, η συντήρηση και η λειτουργία της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους, λαμβάνοντας υπόψη τις κατηγορίες αποβλήτων που αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται,

(β) η μέγιστη εφικτή ανάκτηση της θερμότητας που παράγεται κατά τη διεργασία αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης μέσω της παραγωγής θερμότητας, ατμού ή ηλεκτρικής ενέργειας,

(γ) η ελαχιστοποίηση της ποσότητας και της νοσηρότητας του βλαβερού χαρακτήρα των υπολειμμάτων και η ανακύκλωσή τους, όπου απαιτείται, και

(δ) η τελική διάθεση των υπολειμμάτων, των οποίων η πρόληψη, η μείωση ή η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αποβλήτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.