Πεδίο εφαρμογής του Μέρους V του παρόντος Νόμου

59.-(1)Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων και στις εγκαταστάσεις συναποτέφρωσης αποβλήτων, στις οποίες αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται στερεά ή υγρά απόβλητα.

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται σε-

(α) εγκαταστάσεις αεριοποίησης ή πυρόλυσης, εάν τα αέρια που προκύπτουν από τη θερμική επεξεργασία αποβλήτων καθαρίζονται σε τέτοιο βαθμό που δεν αποτελούν πλέον απόβλητα πριν από την αποτέφρωσή τους και δεν προκαλούν εκπομπές υψηλότερες από εκείνες που προκύπτουν από την καύση φυσικού αερίου·

(β) εγκαταστάσεις επεξεργασίας-

(i) φυτικών αποβλήτων της γεωργίας ή της δασοκομίας·

(ii) φυτικών αποβλήτων της βιομηχανίας τροφίμων, εφόσον ανακτάται η εκλυόμενη θερμότητα·

(iii) ινωδών φυτικών αποβλήτων από την παραγωγή παρθένου χαρτοπολτού και από την παραγωγή χαρτιού από χαρτοπολτό, εφόσον για τα απόβλητα αυτά εφαρμόζεται διεργασία συναποτέφρωσης στον τόπο παραγωγής και η εκλυόμενη θερμότητα ανακτάται·

(iv) αποβλήτων ξύλου:

Νοείται ότι, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ξύλου, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν αλογονούχες οργανικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα, ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους με συντηρητικά ξύλου ή ως αποτέλεσμα επίστρωσης και τα οποία περιλαμβάνουν ειδικότερα απόβλητα ξύλου προερχόμενα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Μέρους·

(v) αποβλήτων φελλού·

(vi) ραδιενεργών αποβλήτων·

(vii) πτωμάτων ζώων, όπως ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 790/2010 της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων VII, X και XI και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(viii) αποβλήτων της έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εγκαταστάσεις ανοικτής θάλασσας, τα οποία αποτεφρώνονται επί τόπου· και

(γ) πειραματικές εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμές, με στόχο τη βελτίωση της διεργασίας αποτέφρωσης και οι οποίες επεξεργάζονται λιγότερο από πενήντα (50) τόνους αποβλήτων ετησίως.