Ερμηνεία όρων για τους σκοπούς του Μέρους V

58.-(1)Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους-

(α) οι όροι «εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων» και «εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων» περιλαμβάνουν, τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3)-

(i) όλες τις γραμμές αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,

(ii) τις εγκαταστάσεις παραλαβής, αποθήκευσης και επιτόπιας προεπεξεργασίας των αποβλήτων,

(iii) τα συστήματα τροφοδότησης της εγκατάστασης αποτέφρωσης αποβλήτων ή της εγκατάστασης συναποτέφρωσης αποβλήτων με απόβλητα, καύσιμο και αέρα,

(iv) τους λέβητες,

(v) τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των καυσαερίων,

(vi) τις επιτόπιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή αποθήκευσης των υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων,

(vii) την καπνοδόχο,

(viii) τα όργανα και τα συστήματα για τον έλεγχο των διεργασιών αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, και

(ix) την καταγραφή και διαρκή παρακολούθηση των συνθηκών αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης·

(β) «υπολείμματα» σημαίνει τα υγρά ή στερεά απόβλητα που παράγονται από εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων.

(2) Σε περίπτωση που για τη θερμική επεξεργασία αποβλήτων χρησιμοποιούνται άλλες διεργασίες, εξαιρουμένης της οξείδωσης, όπως η πυρόλυση, η αεριοποίηση ή η τεχνολογία πλάσματος, η εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων ή η εγκατάσταση συναποτέφρωσης αποβλήτων περιλαμβάνει τόσο τη διεργασία θερμικής επεξεργασίας όσο και τη διεργασία αποτέφρωσης.

(3) Σε περίπτωση που η συναποτέφρωση αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε η κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης να μην είναι η παραγωγή ενέργειας ή υλικών προϊόντων αλλά η θερμική επεξεργασία αποβλήτων, τότε η εγκατάσταση θεωρείται εγκατάσταση αποτέφρωσης αποβλήτων.