Εγκαταστάσεις καύσης μεικτής εστίας

57.-(1)Για τη χορήγηση Άδειας σε εγκατάσταση καύσης μεικτής εστίας, η οποία συνεπάγεται την ταυτόχρονη χρησιμοποίηση δύο ή περισσοτέρων καυσίμων, οι οριακές τιμές εκπομπής καθορίζονται ως ακολούθως:

(α) πρώτο, λαμβάνεται η οριακή τιμή εκπομπής για κάθε επιμέρους καύσιμο και ρύπο που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ολόκληρης της εγκατάστασης καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Μερών 1 και 2 του Παραρτήματος VI,

(β) δεύτερο, καθορίζονται οι σταθμισμένες οριακές τιμές εκπομπής, ανά καύσιμο, οι οποίες υπολογίζονται με τον πολλαπλασιασμό κάθε μίας από τις επιμέρους οριακές τιμές εκπομπής, που αναφέρονται στην παράγραφο (α) με τη θερμική ισχύ εισόδου κάθε καυσίμου και την εν συνεχεία διαίρεση του γινομένου με το άθροισμα των θερμικών ισχύων εισόδου όλων των καυσίμων, και

(γ) τρίτο, προστίθενται οι αναφερόμενες στην παράγραφο (β) σταθμισμένες ως προς το καύσιμο οριακές τιμές εκπομπής.

(2) Σε εγκαταστάσεις καύσης μεικτής εστίας, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47, οι οποίες χρησιμοποιούν, αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα, τα κατάλοιπα απόσταξης ή μετατροπής της διύλισης του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει την εφαρμογή των ακόλουθων οριακών τιμών εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο, ως εξής:

(α) εάν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εγκατάστασης καύσης η θερμότητα που παράγει το καθοριστικό καύσιμο είναι ίση ή μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατόν (50%) του αθροίσματος των θερμικών ισχύων εισόδου που παράγουν όλα τα καύσιμα, η οριακή τιμή εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο προβλέπεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI∙

(β) εάν η θερμότητα που παράγει το καθοριστικό καύσιμο είναι κατώτερη του πενήντα τοις εκατόν (50%) του αθροίσματος των θερμικών ισχύων εισόδου που παράγουν όλα τα καύσιμα, η οριακή τιμή εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο, καθορίζεται ανάλογα με τη θερμότητα που παράγει καθένα από τα καύσιμα, σε σχέση με το άθροισμα των θερμικών ισχύων όλων των καυσίμων, ως ακολούθως:

(i) πρώτο, λαμβάνεται η οριακή τιμή εκπομπής για κάθε επιμέρους καύσιμο, που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ της εγκατάστασης καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 1 του Παραρτήματος VI∙

(ii) δεύτερο, υπολογίζεται η οριακή τιμή εκπομπής για το καθοριστικό καύσιμο· η τιμή αυτή υπολογίζεται με τον διπλασιασμό της οριακής τιμής εκπομπής που καθορίζεται για το εν λόγω καύσιμο σύμφωνα με την υποπαράγραφο (i) και την αφαίρεση από το γινόμενο που προκύπτει, της οριακής τιμής εκπομπής του καυσίμου με τη χαμηλότερη οριακή τιμή εκπομπής, όπως καθορίζεται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος VI που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ της εγκατάστασης καύσης·

(iii) τρίτο, καθορίζεται η σταθμισμένη ως προς το καύσιμο, οριακή τιμή εκπομπής· η τιμή αυτή υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της οριακής τιμής εκπομπής που καθορίζεται σύμφωνα με τις υποπαραγράφους (i) και (ii) με τη θερμική ισχύ του συγκεκριμένου καυσίμου και την εν συνεχεία διαίρεση του γινομένου του πολλαπλασιασμού με το άθροισμα της θερμικής ισχύος όλων των καυσίμων·

(iv) τέταρτο, προστίθενται οι σταθμισμένες, ως προς το καύσιμο, οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (iii).

(3) Σε εγκαταστάσεις καύσης μεικτής εστίας, για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 47, οι οποίες χρησιμοποιούν αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα καύσιμα τα κατάλοιπα απόσταξης ή μετατροπής της διύλισης του αργού πετρελαίου για ίδια κατανάλωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει, αντί της εφαρμογής των οριακών τιμών εκπομπής που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) την εφαρμογή των μέσων οριακών τιμών εκπομπής διοξειδίου του θείου που καθορίζονται στο Μέρος 7 του Παραρτήματος VI.