Τήρηση των οριακών τιμών εκπομπής

56. Οι οριακές τιμές εκπομπής στον ατμοσφαιρικό αέρα τεκμαίρεται ότι τηρούνται, εάν τηρούνται οι διατάξεις του Μέρους 4 του Παραρτήματος VI.