Παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα

55.-(1)Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για διασφάλιση της παρακολούθησης των εκπομπών ρυπαντικών ουσιών στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του Παραρτήματος VI.

(2) Η εγκατάσταση και η λειτουργία του εξοπλισμού αυτόματης παρακολούθησης υπόκεινται σε έλεγχο και σε ετήσιες δοκιμές επιτήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους 3 του Παραρτήματος VI.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καθορίζει τη θέση των σημείων δειγματοληψίας ή μετρήσεων που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των εκπομπών, καθώς επίσης και τις απαιτούμενες κατασκευές για πρόσβαση στα σημεία δειγματοληψίας.

(4) Όλα τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταγράφονται, τυγχάνουν επεξεργασίας και παρουσιάζονται από το φορέα εκμετάλλευσης, κατά τρόπο που επιτρέπει στην Αρμόδια Αρχή να εξακριβώσει τη συμμόρφωση με τους όρους λειτουργίας και τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στην Άδεια.