Ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη του εξοπλισμού μείωσης των εκπομπών

54.-(1)Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι Άδειες που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος Μέρους περιλαμβάνουν διαδικασίες σχετικά με την ελαττωματική λειτουργία ή βλάβη του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού.

(2)(α) Σε περίπτωση ελαττωματικής λειτουργίας ή βλάβης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη χρονική στιγμή που αυτή έλαβε χώρα.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ), στις περιπτώσεις της παραγράφου (α), η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από το φορέα εκμετάλλευσης όπως-

(i) περιορίσει ή διακόψει εντελώς τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης καύσης, εφόσον η κανονική λειτουργία δεν αποκατασταθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη χρονική στιγμή που η Αρμόδια Αρχή ενημερώθηκε σχετικά ή

(ii) χρησιμοποιήσει λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα για τη λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης καύσης.

(γ) Η συνολική διάρκεια της λειτουργίας εγκατάστασης καύσης χωρίς αντιρρυπαντικό εξοπλισμό δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες σε κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών.

(3) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίσει χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα των είκοσι τεσσάρων (24) και εκατόν είκοσι (120) ωρών, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις που, κατά την κρίση της-

(i) αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο για να διατηρηθεί η παροχή ενέργειας, ή

(ii) η εν λόγω εγκατάσταση καύσης, επρόκειτο να αντικατασταθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα από άλλη εγκατάσταση καύσης και η τελευταία θα προκαλούσε συνολική αύξηση των εκπομπών.