Γεωλογικοί σχηματισμοί διοξειδίου του άνθρακα

53.-(1)Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης όλων των εγκαταστάσεων καύσης ονομαστικής ηλεκτρικής ισχύος ίσης ή μεγαλύτερης των 300 MW, των οποίων η άδεια οικοδομής χορηγήθηκε μετά τις 25 Ιουνίου 2011, να έχουν αξιολογήσει κατά πόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) διατίθενται κατάλληλοι τόποι αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα,

(β) οι δυνατότητες μεταφοράς του είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτές, και

(γ) η μετασκευή για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα είναι τεχνικώς και οικονομικώς εφικτή.

(2)(α)Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), μεριμνά ώστε να εξασφαλίζει, στον τόπο της εγκατάστασης καύσης κατάλληλος χώρος για τον εξοπλισμό που είναι αναγκαίος για τη δέσμευση και τη συμπίεση διοξειδίου του άνθρακα.

(β) Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), βάσει των στοιχείων που συλλέγονται και άλλων διαθέσιμων στοιχείων, ιδίως αυτών που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.