Εγκαταστάσεις τηλεθέρμανσης

52.-(1)Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέψει παρέκκλιση από την υποχρέωση συμμόρφωσης εγκατάστασης καύσης με τις οριακές τιμές εκπομπής που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 47 και από τα ποσοστά αποθείωσης που προβλέπονται από το άρθρο 48, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η συνολική ονομαστική θερμική ισχύς της εγκατάστασης καύσης δεν υπερβαίνει τα 200 MW∙

(β) η εγκατάσταση καύσης έλαβε άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων για πρώτη φορά πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2002 ή ο φορέας εκμετάλλευσής της υπέβαλε πλήρη αίτηση πριν από την ημερομηνία αυτή, εφόσον η εν λόγω εγκατάσταση καύσης τέθηκε σε λειτουργία το αργότερο στις 27 Νοεμβρίου 2003∙

(γ) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατόν (50%) της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας της εγκατάστασης καύσης, ως κυλιόμενος μέσος όρος πενταετίας, διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε δημόσιο δίκτυο, με σκοπό την τηλεθέρμανση∙ και

(δ) οι εν ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2015 οριακές τιμές εκπομπής οξειδίων του αζώτου, διοξειδίου του θείου και σκόνης, που προβλέπονται στην άδεια εκπομπής αερίων αποβλήτων της εγκατάστασης καύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(ii) των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων από Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμών, όπως αυτοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται,

εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022.

(2)(α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2016, η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή κατάλογο των εγκαταστάσεων καύσης στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), περιλαμβανομένων των ακόλουθων στοιχείων:

(i) της ονομαστικής θερμικής ισχύος,

(ii) των χρησιμοποιούμενων τύπων καυσίμων, και

(iii) των εν ισχύ οριακών τιμών εκπομπής διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σκόνης.

(β) Επιπλέον, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις καύσης στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1) και καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται στο ίδιο εδάφιο, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή ετησίως για την αναλογία της παραγωγής χρήσιμης θερμότητας κάθε εγκατάστασης καύσης που διοχετεύεται ως ατμός ή θερμό ύδωρ σε δημόσιο δίκτυο, με σκοπό την τηλεθέρμανση, ως κυλιόμενο μέσο όρο της παρελθούσας πενταετίας.